مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد

مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد

برچسب ها:
تیپ شخصیت اعتیاد مواد مخدر سیگار الکل تسبیح (مواد مخدر جدید)

رفتن به سایت اصلی

مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

چکیده

       پژوهش حاضر تحت عنوان” مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد جنوب 92-91″ ، با طرح پژوهش از نوع توصیفی-
نیمه آزمایشی؛
جامعه
آماری
دانشجویان
دانشگاه
پیام نور واحد جنوب،  که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس به تعداد 70 نفر(35زن و 35مرد) انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی تیپ های شخصیتی نئو، فرم کوتاه با 60 ماده. روش تجزیه و تحلیل آماری، در بخش اول ، متغيرهای پژوهش با استفاده از جداول توزيع فراوانی، شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی توصيف و  در بخش دوم ، فرضيه های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو راهه در برنامه ی
spss19 مورد بررسی
و تحليل
قرار گرفت،
نتایج
حاکی از آن است که:

فرضیه 1:  بین
تیپ شخصیت گشوده به تجربه و شناخت نسبت به مواد زنان و مردان دانشجو دانشگاه پیام
نور واحد تهران-
جنوب 
تفاوت وجود دارد. تیپ شخصیت گشوده به تجربه و شناخت هر 3 نوع
مواد در بین زنان و مردان دانشجو دانشگاه پیام نور واحد تهران- جنوب 
تفاوت وجود ندارد به عبارتی شناخت انها از این 3 ماده
یکسان است. فرضیه 2
:  بین تیپ شخصیت برونگرا و شناخت نسبت به مواد زنان و مردان
دانشجو دانشگاه پیام نور واحد تهران-
جنوب 
تفاوت وجود دارد.
تعامل بین جنسیت و شناخت مواد معنادار
نیست F (2 , 64 )=0.737 , P = 0.483.اثر اصلی جنسیت به لحاظ آماری معنادار
نیست F (1 ,64 ) =2.006 , P = 0.162.. زنان و مردان دانشگاه پیام نور واحد تهران – مرکز ماده الکل را بیشتر از سیگار و
تسبیح می شناسند و دو ماده سیگار و تسیبیح را به یک اندازه می شناسند. فرضیه 3 :  بین تیپ شخصیت وظیفه شناس و شناخت
نسبت به مواد زنان و مردان دانشجو دانشگاه پیام نور واحد تهران- جنوب 
تفاوت وجود دارد.
اثر تعامل بین جنسیت و شناخت مواد
معنادار نیست F (2 , 64 )=0.997,
P = 0.375.اثر اصلی جنسیت به لحاظ آماری معنادار
نیست F (1 ,64 ) =0.639 , P = 0.427.. زنان و مردان دانشگاه پیام نور واحد تهران – مرکز ماده الکل را بیشتر از سیگار و
تسبیح می شناسند و دو ماده سیگار و تسیبیح را به یک اندازه می شناسند.

 چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..جفصل یک – بیان مسئله1-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..21-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………41-3- اهمیت و ضرورت پژوهش………….. …………………………………………………………………………………………..61-4-سوالات پژوهش………. ………………………………………………………………………………………………………………71-5- اهداف پژوهش…. …………………………………………………………………………………………………………………….71-6-متغیرهای پژوهشی………………….. ………………………………………………………………………………………………..71-7- فرضیه های پژوهشی …….. ………………………………………………………………………………………………………..81-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………. ………………………………………………………………………91-8-1- تعریف مفهومی و عملیاتی ویژگی های شخصیتی……………………………………………………………………..91-8-2- تعریف مفهومی و عملیاتی اعتیاد……………………………………………………………………………………………..9فصل دوم- پیشینه ی نظری با مرور سوابق نظری2-1- مقدمه…………. ……………………………………………………………………………………………………………………….112-2- نگاهی گذرا به تعاریف اعتیاد……………………………………………………………………………………………………122-3- انواع اعتیاد  …………………………………………………………………………………………………………………………..132-4- عوارض اعتیاد…………………………………………………………………………………………………………………………142-5- ملاکهای تشخیص وابستگی درDSMIV و 10 ICD …………………………………………………………………..152-6- سیر و نحوه ی بوجود آمدن اعتیاد……………………………………………………………………………………………..162-7- سبب شناسی اعتباد………………………………………………………………………………………………………………….172-8- شخصیت و نقش سازه های آن در سوء مصرف مواد……………………………………………………………………202-9- اعتیاد و شخصیت……………………………………………………………………………………………………………………232-10- تئوری ها و نظریه های  مربوط به ا عتیاد………………………………………………………………………………….382-11- تاریخچه اعتیاد در جهان………………………………………………………………………………………………………..392-12- آمار مصرف مواد…………………………………………………………………………………………………………………..412-13- طبقه بندی مواد مخدر……………………………………………………………………………………………………………452-13-1- تریاک………………………………………………………………………………………………………………………………462-13-2- مرفین………………………………………………………………………………………………………………………………492-13-3- هروئین…………………………………………………………………………………………………………………………….502-13-4- کدئین………………………………………………………………………………………………………………………………522-13-5- متادون……………………………………………………………………………………………………………………………..532-13-6- ترامادول…………………………………………………………………………………………………………………………..542-13-7- بوپره نورفین…………………………………………………………………………………………………………………….552-14- داروهای توهم زا…………………………………………………………………………………………………………………..572-14-1- ال اس دی……………………………………………………………………………………………………………………….572-14-2- فن سیکلیدین PCP…………………………………………………………………………………………………………..592-14-3- مسکالین…………………………………………………………………………………………………………………………..602-14-4- پسیلوسیبین………………………………………………………………………………………………………………………612-14-5- شاه دانگان یا کانابیسها………………………………………………………………………………………………………622-14-6- کتامین……………………………………………………………………………………………………………………………..642-15- محرک ها…………………………………………………………………………………………………………………………….652-16- مواد محرک با وابستگی کم…………………………………………………………………………………………………….742-16-1- کافئین……………………………………………………………………………………………………………………………..742-16-2- نیکوتین…………………………………………………………………………………………………………………………..752-16-3- ناس………………………………………………………………………………………………………………………………..762-16-4- پان پراک………………………………………………………………………………………………………………………….772-17- داروهای کند ساز و آرام بخش ها……………………………………………………………………………………………792-17-1- الکل………………………………………………………………………………………………………………………………..802-17-2- داروهای خواب آور………………………………………………………………………………………………………….812-17-3- داروهای استنشاقی……………………………………………………………………………………………………………822-18- مواد مخدر جدید…………………………………………………………………………………………………………………..842-19- پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………………………..862-20- درمان اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………….882-20-1- انوع سم زدایی………………………………………………………………………………………………………………….882-20-3- انواع درمان با متادون…………………………………………………………………………………………………………902-20-4- مزایا و مشکلات درمان نگهدارنده با متادون………………………………………………………………………….922-21- انواع درمان های غیر دارویی…………………………………………………………………………………………………..932-21-1- گروه درمانی…………………………………………………………………………………………………………………….932-21-2- اجتماع درمانی یا تی سی……………………………………………………………………………………………………942-21-3- کمپ های ترک اعتیاد………………………………………………………………………………………………………..952-21-4- گروه های معتادین گمنام یا NA………………………………………………………………………………………….962-21-4-1- قدمهای دوازده گانه در ان ای…………………………………………………………………………………………972-22- روان درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………992-22-1- خانواده درماني………………………………………………………………………………………………………………….992-22-2-  کاردرمانی……………………………………………………………………………………………………………………..1002-22-3- مذهبي درماني…………………………………………………………………………………………………………………1012-22-4- طب سوزنی……………………………………………………………………………………………………………………1022-23- پیشینه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….1042-23-1- پیشینه های داخلی…………………………………………………………………………………………………………..1042-23-2- پیشینه های خارجی…………………………………………………………………………………………………………113فصل سوم- روش پژوهش3-1- روش پژوهش………………… …………………………………………………………………………………………………..1163-2- جامعه آماری…………………….. ………………………………………………………………………………………………..1163-3- نمونه آماری……………….. ………………………………………………………………………………………………………1163-4- روش نمونه گیری در پژوهش…………………………………………………………………………………………………1173-5-  ابزار پژوهش…………………. …………………………………………………………………………………………………..1173-5-1- مشخصات کامل پرسشنامه ی تیپ شخصیتی نئو فرم کوتاه…………………………………………………….1173-6- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….1203-7- روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………..121 فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده های آماری4-1 – توصيف آماری داده ها …………………………………………………………………………………………………………1244-2 استنباط آماری داده ها………………………………………………………………………………………………………………1321-2-4 فرضیه 1:  بین تیپ شخصیت گشوده به تجربه و شناخت نسبت به مواد زنان و مردان دانشجو دانشگاه پیام نور واحد تهران- جنوب  تفاوت وجود دارد………………………………………………………………………………..1322-2-4 فرضیه 2 :  بین تیپ شخصیت برونگرا و شناخت نسبت به مواد زنان و مردان دانشجو دانشگاه پیام نور واحد تهران- جنوب  تفاوت وجود دارد……………………………………………………………………………………………1343-2-4  فرضیه 3 :  بین تیپ شخصیت وظیفه شناس و شناخت نسبت به مواد زنان و مردان دانشجو دانشگاه پیام نور واحد تهران- جنوب  تفاوت وجود دارد………………………………………………………………………………..137فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری5-1- مقدمه……… …………………………………………………………………………………………………………………………1415-2- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….1435-3- محدودیت های  پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………..1475-4- پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………….148منابع فارسی………………………. …………………………………………………………………………………………………………150منابع لاتین…………….. …………………………………………………………………………………………………………………….154ضمائمپرسشنامه ی تیپ های شخصیت فرم کوتاه 60 ماده ای نئو………………………………………………………………….156فهرست جداول و نمودارهاجدول شماره (2-1) سبب شناسی اعتیاد……………………………………………………………………………………………..17جدول( 2-2) عوامل روانی، اجتماعی مرتبط با مصرف مواد، عوامل مؤثر و زمینه ساز در بوجود آمدن گروه همسال مصرف کننده و غیرمصرف کننده……………………………………………………………………………………………32جدول(2-3) آمار مصرف کننده های مواد در ایران……………………………………………………………………………….42جدول (2-4) داروهای مشتق شده از تریاک………………………………………………………………………………………..48جداول فراوانی و نمودارهای توزیع فراوانی متغیر های تحقیق………. ……………………………………………………124(جدول 4-1 ) میزان آماره های گرایش به مرکز و پراکندگی متغییرهای تحقیق……………………………………….124نمودار 4-1 میزان خرده مقاس های مورد پژوهش………………………………………………………………………………124(جدول 4-2 ) جدول فراوانی و درصد فراوانی مواد مخدر………………………………………………………………….125نمودار شماره 4-2 میزان فراوانی سه ماده ی مورد پژوهش………………………………………………………………….125(جدول 4-3 ) جدول فراوانی و درصد فراوانی نمرات  برونگرایی……………………………………………………….126(جدول 4-4) جدول فراوانی و درصد فراوانی نمرات گشوده به تجربه………………………………………………….127(جدول 4-5 ) جدول فراوانی و درصد فراوانی نمرات  وظیفه شناسی…………………………………………………..129(جدول 4-6 ) آزمون لوین………………………………………………………………………………………………………………131جدول (4-7) جدول(4-7) تست اثرات بین آزمودنی ها……………………………………………………………………..131جدول (4-9) آمار توصیفی تیپ شخصیت برونگرا…………………………………………………………………………….133جدول(4-10) آزمون لوین………………………………………………………………………………………………………………133جدول(4-11) تست اثرات بین آزمودنی ها………………………………………………………………………………………..134جدول(4-12)آزمون توکی برای تیپ شخصیت برونگرا………………………………………………………………………135جدول (4-13) آمار توصیفی تیپ شخصیت وظیفه شناس…………………………………………………………………..136جدول(4-14) آزمون لوین………………………………………………………………………………………………………………136جدول(4-15) تست اثرات بین آزمودنی ها………………………………………………………………………………………..137جدول(4-16)آزمون توکی برای تیپ شخصیت وظیفه شناس……………………………………………………………….138

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
255
مشاهده

کد فایل:30811
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۱۶
حجم فایل ها:896

اشتراک گذاری:

 قیمت:

18,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تیپ شخصیت اعتیاد مواد مخدر سیگار الکل تسبیح (مواد مخدر جدید)

 • رساله معماري طراحي بیمارستان تخصصی،فوق تخصصی،آموزشی و درمانی کودکان و نوزادان

  پایان نامه طراحی بیمارستان تخصصی,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بیمارستان روانپزشکی,رساله و پایان نامه بیمارستان,فوق تخصصی آموزشی و درمانی کودکان و نوزادان,مطالعات معماري طراحي بیمارستان تخصصی,مقاله پایان نامه معماری طراحی بیمارستان دانلود فایل اصلی رساله معماري طراحي بیمارستان تخصصی،فوق…

 • پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد

  پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد دانلود پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 مقدمه 12 2 –…

 • بررسی میزان تأثیر ضریب اصطکاک سطح آسفالت بر تصادفات مطالعه موردی

  بررسی میزان تأثیر ضریب اصطکاک سطح آسفالت بر تصادفات مطالعه موردی برچسب ها: ضریب اصطکاک معابر شهری آسفالت پایان نامه بررسی میزان تأثیر ضریب اصطکاک سطح آسفالت بر تصادفات مطالعه موردیدانلود پروژه رایگان بررسی میزان تأثیر ضریب اصطکاک سطح آسفالت…

 • ترجمه مقاله انگلیسی : امنیت و محرمانه بودنِ داده‌ها در رایانش ابری

  ترجمه مقاله انگلیسی : امنیت و محرمانه بودنِ داده‌ها در رایانش ابری برچسب ها: 09358978227ترجمه مقاله امنیت و محرمانه بودنِ داده‌ها در رایانش ابریدانلود ترجمه مقاله انگلیسی رایانش ابریدانلود مقاله رایانش ابریدانلود مقاله امنیت و محرمانه بودن داده هادانلود مقاله…

 • تحقیق رابطه روشهای نوین و پیش بینی شده تدریس معلم در ایجاد انگیزه در دانش آموزان

  انگیزه,تدریس دانلود فایل اصلی تحقیق رابطه روشهای نوین و پیش بینی شده تدریس معلم در ایجاد انگیزه در دانش آموزان از سایت دانلود فایل تحقیق رابطه روشهای نوین و پیش بینی شده تدریس در ایجاد انگیزه در دانش آموزان در…

 • بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيل

  بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيل برچسب ها: پایان نامه بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيلپروژه بررسي تأثير عوامل منتخب بر قصد خريد محصولات سبز استان اردبيلتحقیق بررسي تأثير عوامل…

 • چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش حافظه فعال و نارساخوانی (فصل 2)

  چارچوب,چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش حافظه فعال و نارساخوانی,دانلود مباني نظري شیوع نارساخوانی,فصل دوم پايان نامه ارشد,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نارساخوانی,مباني نظري یادگیری و حافظه,نظریه‌های حافظه فعال,ویژگی‌های اختلال نارساخوانی دانلود فایل اصلی چارچوب نظری و پیشینه تجربی…

 • ادبیات نظری تحقیق دستگاه اسانس گیری با بخار سرد، امواج فراصوت

  ادبیات نظری تحقیق دستگاه اسانس گیری با بخار سرد، امواج فراصوت دانلود ادبیات نظری تحقیق دستگاه اسانس گیری با بخار سرد، امواج فراصوت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی علمی دستگاه اسانس گیری…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی ذهنی (فصل 2)

  ادبیات نظری تعریف بهزیستی ذهنی,پیشینه تحقیق مقاله بهزیستی ذهنی,دانلود پرسشنامه بهزیستی ذهنی,دانلود مباني نظري بهزیستی ذهنی چیست,فصل دوم پايان نامه ارشد کیفیت ز,مباني نظري ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) بهزیستی ذهنی دانلود فایل اصلی مبانی…

 • تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده

  تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده برچسب ها: جریان نقد آزاد مدیریت سود کیفیت حسابرسی تخصص حسابرس در صنعتارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریتحسابرس رفتن…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع اصول کار گاوآهن های برگرداندار

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول کار گاوآهن های برگرداندار برچسب ها: اجزای گاوآهن برگردان دارگاوآهن بشقابیگاو آهن برگردان دار دو طرفهتنظیم گاوآهنانواع گاو اهنفروش گاوآهن کورلندگاواهن دوطرفهقیمت گاوآهن رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اصول کار گاوآهن های…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت(فصل 2 )

  پیشینه نظری مدیریت کیفیت,پیشینه و مبانی نظری برنامه های بهبود مدیریت کیفیت,دانلود مبانی نظری کنترل کیفیت,مبانی نظری برنامه های مدیریت کیفیت جامع,مبانی نظری کنترل کیفیت,مبانی نظری مدیریت کیفیت دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت کیفیت و…

 • پاورپوینت در مورد تفسیر سوره نصر

  پاورپوینت در مورد تفسیر سوره نصر دانلود پاورپوینت در مورد تفسیر سوره نصر دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل     سوره نصر در مدینه نازل شده و داراى 3 آیه است و در آن بشارت…

 • پیشینه و مبانی نظری مدرسه هوشمند

  پیشینه و مبانی نظری مدرسه هوشمند دانلود پیشینه و مبانی نظری مدرسه هوشمند دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مدرسه هوشمند مقدمه : امروزه مهمترين دغدغه‌ي نظام آموزشي و پرورشی يك كشور ، ايجاد…

 • پاورپوینت اصول طراحي کامپايلر

  پاورپوینت اصول طراحي کامپايلر برچسب ها: اصول طراحی کامپایلر چیستدانلود کتاب اصول طراحی کامپایلر اهومکتب خونه اصول طراحی کامپایلرآموزش first و follow در کامپایلرآموزش طراحی کامپایلر فرادرسجزوه کامپایلر فرادرسفیلم اصول طراحی کامپایلر دانشگاه شریفتحلیلگر نحوی در کامپایلر رفتن به سایت…

 • ادبیات نظری تحققی حقوق شهروندی امام

  ادبیات نظری تحققی حقوق شهروندی امام دانلود ادبیات نظری تحققی حقوق شهروندی امام دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی ( ره ) انقلاب اسلامی از آغاز…

 • پیشینه و مبانی نظری اضطراب و یادگیری

  پیشینه و مبانی نظری اضطراب و یادگیری دانلود پیشینه و مبانی نظری اضطراب و یادگیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب ویادگیری پیشینه نظری انواع اضطراب اضطراب و يادگيري…

 • بررسی جو احساسی و هیجانی خانواده بر خودباوری فرزندان

  پایان نامه بررسی جو احساسی و هیجانی خانواده بر خودباوری فرزندان,جو احساسی و هیجانی,خود باوری دانلود فایل اصلی بررسی جو احساسی و هیجانی خانواده بر خودباوری فرزندان از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی جو احساسی و هیجانی خانواده بر خودباوری…

 • پیروی کردن دانشجویان دارای اختلالات خلقی از الگوی درماندگی فراگرفته شده در برخورد با رویدادها

  اختلالات خلقی دانلود فایل اصلی پیروی کردن دانشجویان دارای اختلالات خلقی از الگوی درماندگی فراگرفته شده در برخورد با رویدادها از سایت دانلود فایل تحقیق پیروی کردن دانشجویان دارای اختلالات خلقی از الگوی درماندگی فراگرفته شده در برخورد با رویدادها…

 • پاورپوینت سينماتيك مستقيم

  پاورپوینت سينماتيك مستقيم برچسب ها: سینماتیک معکوس چیستسینماتیک مستقیم و معکوسرباتیک فرادرسسینماتیک چیستنمايش مجموعه هاي فازيساخت مجموعه هاي فازي رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سينماتيك مستقيم دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با…

 • پاورپوینت دستگاه تنفس

  پاورپوینت دستگاه تنفس دانلود پاورپوینت دستگاه تنفس دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل تنفس، اکسیژن موجود در هوا را به درون ریه ­ها برده و در تماس نزدیک با خون، اکسیژن به خون انتقال یافته و توسط…

 • دانلود پایان نامه بررسی موزه منطقه‌ای هنر و فرهنگ آذربایجان با رویکرد معماری پایداری اکولوژیکی

  پایان نامه بررسی موزه منطقه‌ای هنر و فرهنگ آذربایجان با رویکرد معماری پایداری اکولوژیکی در شهر اردبیل,پایداری اکولوژیکی‌,دانلود پایان نامه بررسی موزه منطقه‌ای هنر و فرهنگ آذربایجان با رویکرد معماری پایداری اکولوژیکی در شهر اردبیل,معماری,موزه دانلود فایل اصلی دانلود پایان…

 • پاورپوینت تریاژ بیمارستانی

  پاورپوینت تریاژ بیمارستانی دانلود پاورپوینت تریاژ بیمارستانی دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت تریاژ بیمارستانی،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: بسیاری از مردم به علت عدم آگاهی از علائم هشدار دهنده…

 • پاورپوینت کندانسور

  پاورپوینت کندانسور دانلود پاورپوینت کندانسور دسته بندي : مهندسی مکانیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با کندانسور،در حجم 36 اسلاید عمدتا تصویر. در این فایل به آشنایی با کندانسورها (CONDENSER)پرداخته شده است. فهرست مطالب: REBOILER COOLER…

 • ادبیات نظری تحقیق جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی

  ادبیات نظری تحقیق جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی دانلود ادبیات نظری تحقیق جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - جایگاه قاعده…

 • تحقیق بررسی تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب

  تاریخچه بیمه درمانی در ایران,تحقیق بررسی تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب,توانایی اجرا کردن طرح بیمه درمان,خصوصیات بیمه‌های درمان گروهی,علل پیدایش و گسترش بیمه تکمیلی درمان,عوامل موثر بر سرعت بخشیدن پوشش بیمه درمان دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن (علوم هفتم)

  پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن (علوم هفتم) برچسب ها: پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن (علوم هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن (علوم هفتم) دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق ویژگی های شخصیتی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق ویژگی های شخصیتی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق ویژگی های شخصیتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه ................................................................................................................................... 13 2 - 2 -…

 • پیشینه و مبانی نظری سرطان

  پیشینه و مبانی نظری سرطان دانلود پیشینه و مبانی نظری سرطان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره سرطان بیماری سرطان سرطان واژه ای است که برای طیف وسیعی…

 • دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفهوم سود ثبات وپایداری سود (فصل 2)

  دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفهوم سود ثبات وپایداری سود (فصل 2) دانلود دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفهوم سود ثبات وپایداری سود (فصل 2) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • ادبیات نظری تحقیق تنش های محیطی گیاهان

  ادبیات نظری تحقیق تنش های محیطی گیاهان دانلود ادبیات نظری تحقیق تنش های محیطی گیاهان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تنشهاي محيطي : تنش يا استرس واژهاي است که اولين بار توسط دانشمندان…

 • بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع

  بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع برچسب ها: طرح های نوآورانه تجهیز منابع نوآوری تکنولوژیک نوآوری خدمات نوآوری فرآیند پایان نامه بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابعپروژه بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع رفتن…

 • رابطه کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان در گلپایگان

  رابطه کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان در گلپایگان برچسب ها: پایان نامه رابطه کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان در گلپایگانپروژه رابطه کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی…

 • جزوه کامل فیزیک اول دبیرستان

  تدریس کامل تمام مطالب فیزیک اول دبیرستان,جزوه کامل فیزیک اول دبیرستان,جزوه کنکور فیزیک اول دبیرستان,دانلود جزوه فیزیک 1 دب,فیزیک 1 دبیرستان,فیزیک اول دبیرستان,فیزیک اول دبیرستان در کنکور,نکات فیزیک اول دبیرستان برای کنکور دانلود فایل اصلی جزوه کامل فیزیک اول دبیرستان…

 • تحقیق در مورد تفسیر سوره قدر

  تحقیق در مورد تفسیر سوره قدر دانلود تحقیق در مورد تفسیر سوره قدر دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود تحقیق با موضوع سوره قدر؛در قالب Word و در 9 صفحه، قابل ویرایش.   بخشی از…