دانلود گزارش کاراموزي آماده تجزيه،تحليل و طراحي ساختار سازماني شركت(سهامي عام)

دانلود گزارش کاراموزي آماده تجزيه،تحليل و طراحي ساختار سازماني شركت(سهامي عام)

برچسب ها:
گزارش کاراموزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودروکاراموزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودروکارورزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودرودانلود گزارش کارآموزي تجزيه تحليل و طراحي ساخ

رفتن به سایت اصلی

دانلود گزارش کاراموزي آماده تجزيه،تحليل و طراحي ساختار سازماني شركت(سهامي عام)

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

گزارش کاراموزي تجزيه، تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودرو شامل(102 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.قسمتي از متن گزارش کاراموزي:فهرست مطالبمقدمهفصل اول (ادبيات موضوع)  :  تجزيه و تحليل و طراحي ساختار سازمانيمفاهيم و اصطلاحات سازمان روابط سازمانيترکيب سازماني (نمودار سازماني)سطوح سازمانيواحدهاي صف وستادتفويض اختيارتشکيلات سازمانيوظيفه (شغل)مسئوليتاختيارمقامواحد تشکيلات و روش هاوظايف واحد تشکيلات وروش هاهدفهاي واحد تشکيلات و روش هاساختار سازمانياجزاي اصلي ساختار سازمانينمودار سازمانيتعريفارکان اصلي نمودارنکات مهم در تهيه نمودار سازمانيراهنماي سازمان و مواردي که نمودار سازماني نمايش مي دهدسازمان هايي که مي توان براي آنها طراحي ساختار نمودنشانه هاي ضعف ساختار سازمانيمراحل سازماندهي رسمي (ديدگاه انديشمندان کلاسيک)1-تقسيم بندي کل سازمان به چند جزء اصلي(تقسيم بندي افقي)2-برقراري روابط بر اساس اختيارات (تقسيم بندي عمودي)3-مرتبت ساختن سلسله مراتب افقي4-تعيين پست سازماني کارکنان (تهيه شرح شغل و شرايط احراز شغل)تعريف كارتعريف وظيفهتعريف شغلتعريف و مفهوم تجزيه و تحليل شغلنتايج تجزيه  و تحليل  مشاغلكاربردهاي تجزيه و تحليل شغلمراحل تجزيه وتحليل شغلروشهاي جمع آوري اطلاعاتروش مشاهدهروش مصاحبهروش پرسشنامهروش تلفيقيروش نشست متخصصانروش استفاده ازسوابق گذشتهتعريف طراحي شغلعوامل موثر بر طراحي شغلهويت وظايفتهيه و تدوين شرح شغلتعريف شرح شغلتعيين شرايط احراز شغلعوامل تشكيل دهنده ي شرايط احراز شغلمزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغلارزيابي و طبقه بندي مشاغلتعريف طبقه بندي مشاغلفوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل1.    روشهاي ارزيابي و طبقه بندي مشاغلروش  درجه بندي روش امتيازيروش طبقه بنديروش مقايسه عواملروش شخص و شغلفصل دوم (معرفي مكان كار آموزي) : شرکت شهاب  خودرو  (سهامي عام)تاريخچــهموضوع شرکت طبق مفاد اساسنامـهانواع توليدات, محصولات و ظرفيت اسمـي کارخـانـهارکـان اصلـي شرکتروزنامه کثيرالانتشـار شرکتمنابع و امکانات در اختيار شرکتنقشه و کروکي جانمايـي ( Layout)   تعداد کل پرسنل شرکت در پايان سال 1386وضعيت سيستمهاي اطلاعاتي و مديريتي مورد استفاده شرکتبرنامه هاي آتي جهت استقرار سيستمهاي نوين مديريت خلاصه برنامه استراتژيک ، چشم انداز ، ماموريت و ارزشهاي سازماني شرکتآرمان : (vision)بيانيه چشم انداز : (vision statement)بيانيه ماموريت : ( mission statement)   شعار: (Motto)ارزشهاي محوري سازماني : ( Value & Belives)اهداف بلند مدت کيفي ( سطح سازمان) طي برنامه 5 ساله راهبردياهداف بلند مدت کمي ( سطح سازمان ) طي برنامه 5 ساله راهبرديبررسي عوامل محيطي بر اساس مدلPESTفرآيندهاي پشتيباني بر اساس زنجيره ارزش پورتر: ( porter chain value )تجزيه و تحليل رقابت CPMراهبردهاي کلان ( اصلي ) شرکت شهاب خودرو اقدامات انجام شده جهت بهبود وضعيت توليدارتقاء کيفيتفعاليتهاي شرکت درطول سال 1386 در جهت استقرار نظام کيفيتساير اقدامات جهت بهبود کيفيت و کميت محصولاتتعميرات و نگهداريفعاليتهاي ايمنـي و بهداشت صنعتـيفعاليتهاي مهندسياطلاعات نيروي انسانـيسياست ها و برنامه هاي شرکت در زمينه نيروي انسانيترکيب نيروي انساني بر حسب نوع استخـدامفصل سوم :  شناخت وضعيت سيستم موجودمعرفي واحد مربوطه  (واحد سيستم ها و روشها)فعاليتهاي بخش تشکيلات و روشـهافعاليتهاي انجام شده در شرکتمعرفي فازهاي پروژه سازماندهي واحد تزئينات   فاز اول پروژه( تعريف مشاغل واحد تزئينات)1.    مطالعه اوليه2.     تشکيل جلسه با مسئولين واحد تزئينات 3.    طرح موضوع با مديريت سازمان4.    اخذ مجوز ايجاد تغييرات جديد5.    طراحي فرم شناخت مشاغل6.    تشکيل جلسه با مديريت واحد اداري و منابع انساني7.    مطالعه و بررسي فرمهاي تکميل شده شناخت اوليه شغل کارگران8.    تدوين شرح وظايف شغلها   فاز دوم پروژه( طراحي ساختار سازماني)   مراحل طراحي ساختار تفصيلي هر قسمتچارتهاي سازمانياستاندارد مشاغل واحد تزئيناتشرح وظايفدستور العمل هاDFDهافصل چهارم : تجزيه و تحليل سيستم مطرح شدهمبناي سازماندهي1- سازماندهي بر مبناي نوع وظيفه   ويژگيهاي اين نوع ساختار                              الف-ويژگيهاي محتوايي                             ب- چگونگي فعاليت سيستمهاي درون سازماني                             ج-نقاط قوت اين نوع ساختار                             د- نقاط ضعف2- سازمان بر مبناي نوع محصولويژگيهاي اين نوع ساختار3- سازمان بر مبناي منطقه عمليات( جغرافيايي)ويژگيهاي اين نوع ساختار4-سازمان بر مبناي مشتري و مخاطبويژگيهاي اين نوع ساختار5- سازمان بر مبناي ساخت ويژه کار موقت( ادهوکراسي)ويژگيهاي اين نوع ساختار6-سازمان بر مبناي ساخت ماتريسي انواع ساختار ماتريسي (1- نوع موقت  ،   2- نوع دائمي)ويژگيهاي اين نوع ساختار7- سازمان با ساخت هاي جديدمهمترين ساخت هاي جديد سازمان ها    ويژگيهاي مشترک سازمانهاي جديد   مدير پروژه در سازمانهاي امروزي   ويژگيهاي اصلي يک پروژه8- ساختار سازماني پروژه اي   مديريت پروژه   شرايط بکارگيري ساختار پروژه اي   محيط پروژه   مديريت زمان پروژهنوع ساختار سازماني در شرکت شهاب خودرو   ويژگيهاي ساختار وظيفه اي شرکت   ويژگيهاي ساختار وظيفه اي شرکت   الف-ويژگيهاي محتوايي   ب- چگونگي فعاليت سيستمهاي در شهاب خودرو   ج-نقاط قوت ساختار وظيفه اي شهاب خودرو   د- نقاط ضعف ساختار شهاب خودروفصل پنجم :  نتيجه گيري و پيشنهاداتنتيجه گيرينکته مهممزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغل در واحد تزئيناتفوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل در واحد تزئيناتطرحهاي پيشنهادي جهت بهبود کيفيت نيروي انسانيفصل ششم :  منابع و ماخذمنابع و مآخذهامفاهيم و اصطلاحات سازمان:1-روابط سازمانيروابط رسمي در سازمانها دو نوع است روابط عمودي و روابط افقي.روابط عمودي،درواقع همان سلسله مراتب سازماني بوده که جنبه دستوري و لازم الاجزا است.روابط افقي ،ارتباط بين مشاغل هم سطح سازماني است که جنبه مشورتي داشته وبه منظور تبادل نظر انجام ميشود.2)ترکيب سازماني (نمودار سازماني)سازماندهي درباره مباني تشکيل واحدها،گسترش سازمان،حيطه نظارت و نوع اختيارات بحث ميکند. ترکيب اين مباحث در نمودار سازماني نمايان ميشود.تقسيم فعاليتها در نمودار سازماني متبلور است.اين نمودار تعيين ميکند که هر فرد به چه کسي بايد گزارش دهد ومجاري ارتباهاي عمودي يعني ارتباطهاي مديران سرپرستان را باساير سطوح سازمان تشريح ميکند.بطور خلاصه نمودار سازماني :تقسيم وظايف،تعيين روابط سازماني بين واحدها و افراد و چگونگي اين روابط را مشخص ميکند.3)سطوح سازماني      الف-سطح مديران عالي يا تصميم گيرنده که تعيين کننده خط مشي و سياستهاي اجرايي سازمان هستند.      ب-سطوح مديران مياني يا اجرايي که مسئول اجراي خط مشي وسياستهاي کلي سازمان هستند.مديران مياني در تدوين سياستها و تعيين خط مشي سازمان با مديران عالي ارتباط فعال دارند.     ج-رده هاي سرپرست افرادي که مسئول عمليات کارگران يا کارکنان شاغل در بحث هاي مختلف سازمان مي باشند و به نام سرپرستان فعاليت ميکنند.    د-رده هاي عملياتيافرادي که فعاليت آنها مستقيما به توليد کالا يا خدميت سازمان منجر ميشود اين افراد کارگران وکارمندان سازمان  را شامل ميشود.4)واحدهاي صف وستاد   الف-واحدهاي صف که مامور اجراي عمليات اصلي مربوط به هدف سازمان هستند.   ب-واحدهاي ستاد که وظيفه آنها فراهم آوردن وسايل و تسهيلات کار واحدهاي صف ،از طريق انجام خدمات مشورتي و پشتيباني ويا تخصصي است.بنا براين واحدهاي ستادي نظارت مستقيم بر واحدهاي صف ندارند.5-تفويض اختياريعني واگذاري قسمتي از اختيارات به روأساي  دواير و قسمت هاي تحت نظارت و سرپرستي توسط مدير مربوطه.فرآيند تفويض اختيارات با توسعه سازمان رابطه مستقيم داردبه گونه اي که برخي اوقات ادامه حيات سازمان بدون تفويض اختيار امکان پذير نخواهد بود.تفويض اختيارت داراي مراحل زير است:الف-واگذاري وظايف از طرف مقام بالاتر به افراد تحت سرپرستي.ب-اجازه تصميم گيري در استفاده از منابع مالي و انساني به منظور انجام اقدامات لازم در راه انجام وظايف واگذار شده.ج-تعيين ميزان و محدوده مسئوليت افراد تحت سرپرستيدر برابر مدير به منظور حسن انجام وظايف واگذار شده بر اساس موازين  ومعيارهاي مشخص سازمان و واحد مربوطه.اصول تفويض اختياراتالف-تنها بخشي از اختيارات قابل واگذاري است نه کل آن. زيرا برخي از اختيارات از نظر قانوني و شرايط سازمان قابل تفويض نيست.ب-انتقال و واگذاري اختيارات ،مسئوليت تفويض کننده را سلب نمي کند.ج-مي توان اختيار واگذار شده را دوباره بدست گرفت.د-بين نوع و ميزان اختيار واگذار شده و نوع و ميزان مسئوليت خواسته شده بايد تناسب برقرار باشد.ه-تفويض اختيار بايد همراه عدم تمرکز در نظارت باشد.6)تشکيلات سازمانيمفهوم تشکيلات سازماني يعني تعيين وظايف ،مسئوليتها و اختيارات هر يک از مشاغل سازمان و مشخص کردن ارتباط هاي درست و منطقي بين آنها .7)وظيفه (شغل)وظيفه عبارتست از يک سلسله فعاليتهاي سازماني  که يک فرد به اعتبار پست سازماني که اشغال ميکند،بايد آنها را انجام دهد.معمولا براي هر شغل يک شرح شغل و يک شرايط احراز شغل تهيه ميشود.مواردي که در شرح شغل وجود دارد عبارتست از :عنوانشغل، محل شغل در سازمان،خلاصه اي از شغل ، وظايف شغل ، دستگاه ماشين ،ابزار و لوازم مورد استفاده در شغل ،رئيس يا مرئوسان،شرايط شغل و خطرات موجود در شغل.در شرايط احراز يک شغل موارد زير موجود است:تحصيلات، تجربيات، دوره هاي تخصصي وعمومي گذرانده شغل ،قدرت قضاوت،ابتکار، توان تصميم گيري، مهارتهاي فيزيکي ، مهارت در انتقال مفاهيم ،ويژگي هاي روحي و رواني  و ميزان نياز به استفاده بيش از اندازه از يکي از حواس پنجگانه.8)مسئوليتمسئوليت يعني قبول انجام وظايف سازماني و احساس تعهد به انجام وظايف بر اساس وظيف شناسي . در سازمانها مسئوليت به معني تعهد وجداني نيروي کار به انجام درست وظايف واگذار شده در برابر مقام بالاتر و تهيه و ارائه گزارشهاي لازم به او است.9)اختياراختيار عبارتست از : وجود مجوز رسمي و قانوني سازماني (آزادي عمل)در جهت اخذ تصميم و صدور دستورات لازم در زمينه شغلي فرد بنا به صلاحديد و نظر مقام مسئول.10)مقاممقام يعني پست رسمي سازماني که داراي قدرت و اختيارات قانوني براي اجراي اصول واهداف  سازمان است. در واقع مقام يعني قدرت و اختيارات قانوني که صاحب پست سازماني به کمک آن ميتواند کميت کار افراد تحت سرپرستي خود را نظارت  و کنترل کرده و در حدود آن اعمال نفوذ قانوني نمايد.واحد تشکيلات و روش هاباتوجه به تغييرات گسترده اي که به طور پيوسته و مداوم در محيط پيرامون سازمانها بوجود مي آيد، لازم است  سازمانها با ايجاد واحهاي تخصصي ،آمادگي وتوان رويارويي با شرايط جديد را داشته باشند. يکي از واحدهايي که به عنوان جزئي از واحدهاي ستادي سازمانها مي تواند آن را به موقع کمک نمايد، واحد تشکيلات روشهاست. وظايف واحد تشکيلات وروش هااين واحد عهده دار انجام وظايف زير در سازمانهاي عمومي و غير عمومي است:1-طرح ريزي سازمان و تجزيه و تحليل آنترکيب درست سازمان ،يعني تقسيم کار مناسب ،مشخص کردن مسئوليتها  و برقراري هماهنگي ميان فعاليتها .بنابراين ايجاد هر واحد جديد ويا ساده کردن واحدهاي موجود با ترکيب سازمان ارتباط دارد.در اينگونه موارد بررسي و تجزيه و تحليل ترکيب سازمان، تعيين حدود وظايف و مسئوليتهاي افراد کليدي، تجديد نظر در راهنماي سازمان، تجديد نظر در شرح وظايف مشاغل سلزماني از وظايف واحد تشکيلات و روش هاست.2-تجزيه و تحليل فعاليتهاکليه فعاليتها ،وظايف و روشهايي که به منظور دستيابي به اهداف سازمان انجام ميشود،بايد پيوسته و مداوم مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار بگيرند تا اطمينان حاصل شود که اين فعاليتها در راستاي تحقق اهداف مربوطه ميباشد.3-ارزيابي مديريتگاهي اوقات به آن مميزي مديريت يا کنترل داخلي مي گويند.ارزيابي مديريت يعني مطالعه و ارزيابي ترکيب سازمان و اجزاي تشکيل دهنده آن،حسابرسي وضع مالي و بررسي روشهاي انجام فعاليتها در سازمان.واحد تشکيلات و روشها برخلاف واحد مميزي يا کنترل داخلي که معمولا وظيفه حسابرسي و مميزي اسناد مالي را بر عهده دارد، سيستم ها و روش هاي موجود در سازمان را مورد ارزيابي قرار ميدهد و پيشنهاداتي درباره تجديد نظر يا تغيير در آنها به مديران ارائه مي کند.4-تهيه دستورالعملهاي کتبي و روش هاي مدونوجود مقررات مدون ، بارشد و سابقه موفق سازمان ارتباط نزديکي دارد و احد تشکيلات و روشها تهيه دستورالعملها ،هماهنگ کردن واحدها، ابلاغ به آنها و نظارت بر اجراي درست مقررات را به عهده دارد.5- تهيه و کنترل فرم هافرم ها از ابزارهاي مهم به جريان انداختن اطلاعات در سازمان است.بنابراين بهبود بخشيدن به فرم ها نه تنها در افزايش بهره وري وميزان کارآيي سازمان مؤثر است بلکه به علت صرف هزينه فراوان و نيروي انساني قابل توجه، لازم است با اجراي نظام درست کنترل فرم ها از صرف هزينه هاي غير ضروري پيشگيري کرد.6-طراحي و اصلاح سيستم بايگاني اسناد ،مدارک وپرونده هاهزينه نگهداري اسناد ،مدارک و پرونده هاي جاري از بزرگترين ارقام هزينه هاي اداري هر سازمان را تشکيل ميدهد. هر نامه، سند يا مدرکي که بايد در بايگاني نگهداري شود، به نوع آن بستگي دارد.بنابراين بايد با استقرار يک سيستم مناسب بايگاني اسناد، مدارک و پرونده ها را به درستي نگهداري و آسان و سريع به آنها دسترسي پيدا کرد.7-ارزيابي نيروي انساني و تقسيم کارنيروي انساني در هر سازماني از مهمترين و حياطي ترين اجزا ميباشد بنابراين نحوه بهره گيري از نيروي انساني و استفاده از تخصص هاي آن و نحوه تقسيم کار ميان کارکنان هر سازمان بايد همواره مورد ارزيابي و مطالعه قرار بگيردتا نسبت به استفاده مؤثر از اين منبع حياتي ،اطمينان حاصل شود.8- اندازه گيري کاربراي کنترل هزينه هاي ادار ي وتوليدي بايدمعيارها واستانداردهاي  مشخص وجود داشته باشد تا بتوان ميزان کارهاي انجام شده را اندازه گيري کرد.اندازه گيري کار مستلزم تجزيه و تحليل  و بررسي سيستم موجود است.9-انتخاب وسايل اداري و دفتريتعيين مشخصات  و استانداردهاي وسايل اداري در استفاده درست از اين  وسايل تاثير فراواني دارد. و استفاده درست از آنها در افزايش راندمان و کارايي سازمان وؤثر است.10-تجزيه و تحليل جا ومکاناستفاده درست از جا و مکان براي استقرار افراد، ماشين آلاتو تجهيزات باعث صرفه جويي در هزينه ها ، افزايش سرعت انجام کار و دسترسي آسانتر به ابزارها، وسايل و افراد ميشود.هويت وظايفمنظور از هويت وظايف ، عبارت است از تفهيم  اين مطلب به كاركنان كه كارشان با ساير فعاليتهاي سازمان چه ارتباطي دارد . چنانچه مشاغل  به نوعي دسته بندي شوند كه شاغلين احساس  كنند كارشان با ساير كارهاي سازمان ارتباط دارد،  در آن صورت آنان درخواهند يافت كه دررسيدن به  فعاليتهاي سا زمان ، كارمهمي را انجام مي دهند  وبدين گونه  ميزان رضايت شغلي آنان افزايش مي يابد .اهميت شغلياهميت شغلي كه رابطه اي نزديك با هويت وظايف دارد، عبارت است ازاحترام و اهميتي كه در داخل و يا خارج از سازمان براي شغل قايل مي شوند . زماني كه يك شغل درداخل يا خارج يك سازمان مورد اعتماد باشد حاصل اين احساس اهميت سرافرازي پاي بندي به شغل انگيزه هاي مثبت  رضايت شغلي و سر انجام  عملكرد بهتر در شغل مي باشد .بازخوردمنظور از بازخورد ، بازتابهاي مربوط به نحوه ي كار كردن افراد است . يعني اگربراي كاركنان روشن شود كه نتايج عملكرد كار روزانه ، هفتگي يا ماهانه ي آنان چگونه  بوده است و آنان  اطلاعات لازم را در مورد نحوه ي  كار و انجام دادن وظايف خود  دريافت كنند ، اين عمل باعث خواهد شد  آنان  بتوانند روشهاي  كار كردن  خود را با  معيارهاي مربوط  تنظيم كنند. مديران وسرپرستان بايد نحوه انتقاد از زيردستان خود را بدانند تا با عكس العملهاي نامطلوب روبرو نگردند. تحقيقات نشان مي دهند كه استفاده از روشهاي  صحيح انتقاد مي تواند موجب انگيزه هاي كاري مثبتي در كاركنان گردد.

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
486
مشاهده

کد فایل:20552
انتشار در:۱۳۹۷/۵/۱
حجم فایل ها:113

اشتراک گذاری:

 قیمت:

9,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
گزارش کاراموزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودروکاراموزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودروکارورزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودرودانلود گزارش کارآموزي تجزيه تحليل و طراحي ساخ

 • دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

  ارزیابی عملکرد کارکن,پرسشنامه عملکرد سازمانی,پرسشنامه عملکرد کارکنان,پرسشنامه عملکرد کارکنان پاترسون,دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان,دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد سازمانی,دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد کارکنان,سنجش عملکرد کارکنان دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان از سایت دانلود فایل…

 • ادبیات نظری تحقیق تعاریف ونظریه های سازگاری شغلی و شایستگی سازمانی

  ادبیات نظری تحقیق تعاریف ونظریه های سازگاری شغلی و شایستگی سازمانی دانلود ادبیات نظری تحقیق تعاریف ونظریه های سازگاری شغلی و شایستگی سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سازگاری شغلی اشتغال برای ادامه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات ارتباطی اجتماعی(فصل 2)

  اختلال زبانی,پيشينه پژوهش اختلالات ارتباطی,پيشينه تحقيق,پيشينه نظري اختلال زبان بیانی,دانلود مباني نظري انواع اختلالات گفتار و زبان,مباني نظري درمان اختلالات گفتاری,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)اختلال کودکان بیش فعال نظریه های سلامت روانی,مقاله اختلالات گفتاری دانلود فایل اصلی مبانی…

 • پیشینه تحقیق رضایت شغلی

  پیشینه تحقیق رضایت شغلی دانلود پیشینه تحقیق رضایت شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رضایت شغلی تعاریف رضایت شغلی 2 _ 16 ) ابعاد رضایت شغلی 2 _ 17 ) نظریه های رضایت…

 • مطالعات و رساله معماري طراحي موزه مردم شناسی

  برنامه فیزیکی طراحي معماري موز,پایان نامه معماري طراحي موزه مردم شناسی,رساله معماري طراحي موزه مردم شناسی,طراحي معماري موزه مردم شناسی,ظوابط و استانداردهای طراحي معماري موزه نجوم و کی,مطالعات معماري طراحي موزه مردم شناسی,معماري موزه مردم شناسی دانلود فایل اصلی مطالعات…

 • مبانی نظری خانواده الگو های انفرادی

  مبانی نظری خانواده الگو های انفرادی دانلود مبانی نظری خانواده الگو های انفرادی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خانواده الگو های انفرادی روش های آموزش انفرادی آموزش انفرادی و ویژگی های آن آموزش…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش نظریه های رضایتمندی زناشویی و زوج درمانی شناختی رفتاری

  ادبیات,پژوهش,پیشینه,درمانی,رضایتمندی,رفتاری,زناشویی,زوج,شناختی,نظری,نظریه,های دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه پژوهش نظریه های رضایتمندی زناشویی و زوج درمانی شناختی رفتاری از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های رضایتمندی زناشویی و زوج درمانی شناختی رفتاری (فصل دوم) در…

 • پاورپوینت الگویابی(فصل سوم ریاضی هفتم)

  پاورپوینت الگویابی(فصل سوم ریاضی هفتم) برچسب ها: پاورپوینت الگویابی(فصل سوم ریاضی هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت الگویابی(فصل سوم ریاضی هفتم) دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت الگویابی(فصل سوم ریاضی هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:…

 • دانلود پاورپوینت باموضوع پيوند اعضاء

  دانلود پاورپوینت باموضوع پيوند اعضاء برچسب ها: شرایط پیوند اعضاپیوند اعضا چیستتاریخچه پیوند اعضا در جهاناعضای قابل پیوند بدنپیوند آلوگرافتتعریف پیوند اعضاشرایط عضویت اهدا اعضاپیوند اعضا ویکی پدیا رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت باموضوع پيوند اعضاء دسته بندي :…

 • پاورپوینت مجموعه تاریخی فرح آباد

  پاورپوینت مجموعه تاریخی فرح آباد برچسب ها: دانلود پاورپوینت مجموعه تاریخی فرح آبادمجموعه تاریخی فرح آبادبررسی و تحلیل مجموعه تاریخی فرح آبادپاورپوینت آشنایی با مجموعه تاریخی فرح آبادحمام فرح آباد ساریمسجد جامع فرح‌آباد پل شاه عباسیپاورپوینت مجموعه تاریخی فرح آباد…

 • تحقیق و پروژه حسابداری بررسی مراحل حسابداري پيمانكاري

  بررسی حسابداری پیمانکاری,بررسی کامل حسابداری پیمانکاری,بررسی مراحل حسابداری پیمانکاری,پایان نامه حسابداری پیمانکاری,پروژه حسابداری پیمانکاری,تحقیق حسابداری پیمانکاری,فرایند حسابداری پیمانکاری,مبانی حسابداری پیمانکاری دانلود فایل اصلی تحقیق و پروژه حسابداری بررسی مراحل حسابداري پيمانكاري از سایت دانلود فایل دانلود پایان نامه با موضوع…

 • دانلود پاورپوینت دیاگرام و استانداردهاي طراحی موزه

  استانداردهاي طراحی موزه,برنامه فیززیکی طراحی موزه,پاورپوینت دیاگرام و استانداردهاي طراحی موزه,دیاگرام طراحی موزه,دیاگرام و استانداردهاي طراحی موزه,سرانه طراحی موزه,طراحی معماری موزه,فضاهای طراحی موزه دانلود فایل اصلی دانلود پاورپوینت دیاگرام و استانداردهاي طراحی موزه از سایت دانلود فایل دانلود پاورپوینت دیاگرام…

 • دانلود پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

  پرسشنامه اوقات فراغت جوانان,پرسشنامه جوانان,پرسشنامه زندگی خانوادگی,پرسشنامه سبک زندگی جوانان,پرسشنامه مشکلات جوانان,پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان,تغییرات زندگی خانوادگی,دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی,زندگی خانوادگی جوانان دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان از سایت دانلود فایل…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد و سوء مصرف مواد

  ادبیات,اعتیاد,پیشینه,تحقیق,سوء,مصرف,مواد,نظری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد و سوء مصرف مواد از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد و سوء مصرف مواد(فصل دوم) در 44 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ،…

 • پیشینه و مبانی نظری کانون های اصلاح و تربیت

  پیشینه و مبانی نظری کانون های اصلاح و تربیت دانلود پیشینه و مبانی نظری کانون های اصلاح و تربیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل کانون های اصلاح و تربیت تاریخچه شکل گیری کانون…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق امنیت و نظام های امنیتی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق امنیت و نظام های امنیتی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق امنیت و نظام های امنیتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق امنیت و نظام های امنیتی…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود و پیش بینی سود آتی و سرمایه گذاران و واکنش های آنان

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود و پیش بینی سود آتی و سرمایه گذاران و واکنش های آنان دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود و پیش بینی سود آتی و سرمایه گذاران و واکنش های آنان دسته بندي : روانشناسی و…

 • بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان

  بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان برچسب ها: پایان نامه آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله پایان نامه رضایت زناشویی اعتیادعوامل مؤثر در رشد خودآگاهياهميت خودآگاهي در روابط زوجينابعاد…

 • پاورپوینت زندگی نامه ناصر خسرو قبادیانی

  پاورپوینت زندگی نامه ناصر خسرو قبادیانی دانلود پاورپوینت زندگی نامه ناصر خسرو قبادیانی دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن فایل : ناصر خسرو قبادیانی جوانی را به فراگیری دانش‌های متنوع پرداخت و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی از عملکرد معلمان (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی از عملکرد معلمان (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ارزیابی از عملکرد معلمان (فصل دوم) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2-1- مبانی نظری تحقیق 2-1-1-…

 • دانلود مقاله اثر بازدارندگی نایسین و دمای نگهداری بر روی رشد و فعالیت باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس در

  اثر,بازدارندگی,باکتری,پرفرینجنس,دانلود,دمای,رشد,روی,فعالیت,کلستریدیوم,مقاله,نایسین,نگهداری دانلود فایل اصلی دانلود مقاله اثر بازدارندگی نایسین و دمای نگهداری بر روی رشد و فعالیت باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس در از سایت دانلود فایل چکیده یکی از مشکلات پنیر لاکتیکی ، ایجاد فساد گازی همراه با بوی نامطبوع است…

 • صندوق بین المللی پول

  صندوق بین المللی پول دانلود فایل اصلی صندوق بین المللی پول از سایت دانلود فایل پاورپوینت صندوق بین المللی پول در حجم 83 اسلاید و در قالب ppt و قابل ویرایش و با فهرست موضوعی زیر:فهرست مطالب:پیدایش فلسفه وجودیتصویب اساسنامهاهداف…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مکانیک،بررسي كمك فنر

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مکانیک،بررسي كمك فنر برچسب ها: گزارش کاراموزي بررسي كمك فنرکاراموزي بررسي كمك فنرکارورزي بررسي كمك فنردانلود گزارش کارآموزي بررسي كمك فنربررسي كمك فنركمك فنر رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مکانیک،بررسي كمك…

 • پاورپوینت کف سازی در ساختمان

  پاورپوینت کف سازی در ساختمان برچسب ها: دانلود پاورپوینت کف سازی در ساختمانپاورپوینت کف سازی ساختمانكف سازي طبقه ي زير زمينكف سازي طبقاتانواع پوشش هاي كفپاورپوینت عمرانیدانلود بررسی کف سازی در ساختمانپاورپوینت کفسازیکف سازی در ساختمانانواع پوشش های کفپاورپوینت پوشش…

 • کاربرد حسابداري در محيط زيست

  حسابداری,محیط زیست دانلود فایل اصلی کاربرد حسابداري در محيط زيست از سایت دانلود فایل تحقیق کاربرد حسابداري در محيط زيست در حجم 20 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:    عوامل موثر در…

 • جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " ترجمه متون و قواعد عربی سوم دبیرستان"

  ترجمه ی دروس عربی 3,جزوه عربی کنکور,جزوه کامل عربی 3,جزوه کامل عربی سوم دبیرستان,عربی 3 تجربی,عربی 3 ریاضی,عربی 3 کنکور,عربی سوم دبیرستان برای کنکور,قواعد عربی 3 برای کنکور,قواعد کامل عربی 3,نگین فایل دانلود فایل اصلی جزوه تایپ شده ، رنگی…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی…

 • ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و دیدگاه های اوقات فراغت (فصل2)

  ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و دیدگاه های اوقات فراغت,پيشينه پژوهش اوقات فراغت و بیكاری,پيشينه تحقيق ویژگی‌های اوقات فراغت,دانلود مباني نظري مفهوم اوقات فراغت,فصل دوم پايان نامه ارشد اوقات فراغت,مباني نظري تاریخچه اوقات فراغت دانلود فایل اصلی ادبیات تحقیق…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق خسران وتباهی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق خسران وتباهی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق خسران وتباهی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق خسران وتباهی فصل دوم : یافته های تحقیق 11 بخش اول…

 • مقایسه کارایی چند حلال آلی در استخراج پلی فنولها از عصاره هسته انگور

  پلی فنول,حلال آلی,مقایسه کارایی چند حلال آلی در استخراج پلی فنولها از عصاره هسته انگور دانلود فایل اصلی مقایسه کارایی چند حلال آلی در استخراج پلی فنولها از عصاره هسته انگور از سایت دانلود فایل پاورپوینت مقایسه کارایی چند حلال…

 • مبانی نظری فرسودگی شغلی

  مبانی نظری فرسودگی شغلی دانلود مبانی نظری فرسودگی شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - فرسودگی شغلی - مفهوم فرسودگی شغلی : - نظریه های مرتبط با فرسودگی شغلی خستگی عاطفی : مسخ…

 • مبانی نظری بازاریابی بانکی،مشتری گرایی، كيفيت ارائه خدمات به مشتريان

  مبانی نظری بازاریابی بانکی،مشتری گرایی، كيفيت ارائه خدمات به مشتريان دانلود مبانی نظری بازاریابی بانکی،مشتری گرایی، كيفيت ارائه خدمات به مشتريان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری بازاریابی بانکی ، مشتری گرایی…

 • پاورپوینت انواع سقفهای رایج بتنی

  پاورپوینت انواع سقفهای رایج بتنی دانلود پاورپوینت انواع سقفهای رایج بتنی دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت بررسی و آشنایی با انواع سقف های رایج بتنی(کرومیت –کمپوزیت-متال دک - کوبیاکس ) ،در حجم64 اسلاید…

 • پاورپوینت مهارت تصمیم گیری

  پاورپوینت مهارت تصمیم گیری دانلود پاورپوینت مهارت تصمیم گیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: پاورپوینت مهارت تصمیم گیری در 29 اسلاید. بخشی از متن فایل: زندگی مجموعه ای از تصمیمات مختلف است…

 • پاورپوینت مديريت شهری

  پاورپوینت مديريت شهری برچسب ها: دانلود پاورپوینت مديريت شهريمديريت شهريارزيابي چالش ها و ظرفيت هاي مديريت شهري در ايرانپاورپوینت مديريت شهريپاورپوینت ارزيابي چالش ها و ظرفيت هاي مديريت شهري در ايرانپاورپوینت بررسی مدیریت شهریمدیریت شهری در ایران رفتن به سایت…