بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

برچسب ها:
جنس پایگاه اقتصادی اجتماعی درونی شدن ارزشها هماهنگی ارزشهای گروهی تایید دیگران رضایت از خود هویت اجتماعی هویت دینی هویت خانوادگی هویت ملی

رفتن به سایت اصلی

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل
موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ،
خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه
اقتصادی –
اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید
دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .

این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه
برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و
دوم و سوم متوسطه نیشابور (15336 نفر) می باشند . حجم نمونه 375 نفر شد که 190 نفر
دانش آموز پسر و 185 نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد . شیوه نمونه گیری قشر
بندی است که نمونه ها از رشته های عمومی ، انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی و حرفه ای
و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است . تجزیه و
تحلیل داده ها با   استفاده از t-test و ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است .

 نتایج تحقیق نشان
داد که بین متغیرهای مستقل (میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها، هماهنگی
ارزشهای گروهی و تایید دیگران ) با متغیر وابسته هویت اجتماعی و سه بعد آن (ملی ،
دینی، خانوادگی) رابطه معنا دار مثبت وجود داشت . یعنی با افزایش متغیرهای مستقل
متغیر وابسته هم افزایش می یابد .  و بین
متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت . ولی
با بعد ملی رابطه معنا دار و معکوس و با بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود
داشت . یعنی هر چه پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین بالاتر باشد ، هویت ملی آنان ضعیف تر و
هویت خانوادگی آنها ، قوی تر می شود . بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه
معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه معنا دار وجود داشت . بدین معنا که : دختران
هویت دینی قوی تری نسبت به پسران داشتند  .                 فهرست                       صفحه

چکیده    …………………………………………………………………………………………………………………………….    1

فصل اول : طرح تحقیق      

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..   3

2-1 موضوع تحقیق
………………………………………………………………………………………………………… 3

3-1 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………   4

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………..    4

5-1 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..   5

6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………….. 5

7-1پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..  5

1-7-1 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………  5

2-7-1تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………..   8

3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات ……………………………………………………………………………………….   10

8-1 تعاریف مربوط به هویت…………………………………………………………………………………………….. 11

9-1 موانع و تنگناهای تحقیق
…………………………………………………………………………………………….  14

فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری …………………………………………………………………………………..    16

1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..   17

2-2 مباحث نظری …………………………………………………………………………………………………………..   17

1-2-2 دورکیم ………………………………………………………………………………………………………………..    17

2-2-2 پارسونز
…………………………………………………………………………………………………………………   18

3-2-2 ماکس وبر …………………………………………………………………………………………………………….. 20

4-2-2 کنش متقابل نمادی………………………………………………………………………………………………….    22

5-2-2 کولی …………………………………………………………………………………………………………………….    23

6-2-2 مید ………………………………………………………………………………………………………………………. 24

7-2-2 گافمن……………………………………………………………………………………………………………………    26

8-2-2 نظریه هویت (بورک) ……………………………………………………………………………………………….   27

 

عنوان                                                      صفحه

3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق …………………………………………………………………………..    30

4-2 پرسشهای تحقیق
…………………………………………………………………………………………………….. 31

5-2 فرضیات تحقیق
……………………………………………………………………………………………………….   31

6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………….   32

فصل سوم : روش تحقیق
………………………………………………………………………………………………..  34

1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-3 نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 35

3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..  35

1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق
……………………………………………………………………………… 35

2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..  38

4-3 متغیرهای مستقل و وابسته …………………………………………………………………………………………. 42

5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق
…………………………………………………………………………………  43

1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل ……………………………………………………………………………… 43

2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته ……………………………………………………………………………… 45

6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ)
……………………………………………………………………….    46

7-3 اعتبار تحقیق
…………………………………………………………………………………………………………….. 47

8-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..    47

9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………    48

1-9-3 تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………  48

2-9-3 شیوه نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………. 49

10-3 واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………… 50

11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات ……………………………………………………..    50

12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………..  50

فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق…………………………………………………………………………..    51

1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 52

2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق
………………………………………………………………………………………..  52

1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس ……………………………………………………………    52

عنوان                                                      صفحه

2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی ……………………………………………….. 53

3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی………………………………………………. 53

4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر………………………………………………    54

5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر………………………………………………   54

6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه
خانواده……………………………………… 55

7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان ……………………………………………………………….    57

8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران ……………………………………………………………………………………….   58

9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها ……………………………………………………………………………   59

10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی ……………………………………………………………… 60

11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان …………………………………………………    61

12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان …………………………………………………………………. 62

13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان ……………………………………………………………    63

14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان …………………………………………………………………….  64

15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان ……………………………………………………………..  65

فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق…………………………………………………………………….. 66

1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 67

2-5 آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………….    67

1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت
اجتماعی» دانش آموزان …………………   67

1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت
دینی» دانش آموزان ……………………   68

2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت
خانوادگی» دانش آموزان………………  68

3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت
ملی» دانش آموزان …………………….   69

2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی»
و« هویت اجتماعی»….  69

1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی-
اجتماعی» و «هویت دینی» ………….   70

2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی-
اجتماعی» و «هویت خانوادگی» …..   70

3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی-
اجتماعی» و «هویت ملی» ……………  71

3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت
اجتماعی» ……………………  71

1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود»
و «هویت دینی» ………………………..    71

عنوان                                                       صفحه

2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود»
و «هویت خانوادگی»………………….    72

3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و
«هویت ملی»…………………………..  
72

4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت
اجتماعی»……………………………   73

1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و
«هویت دینی» ……………………………..   73

2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و
«هویت ملی» ……………………………….  74

3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و
«هویت ملی» ………………………………   74

5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها»
و «هویت اجتماعی» ………………    74

1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن
ارزشها» و «هویت دینی» …………………..    75

2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن
ارزشها» و «هویت خانوادگی» …………….   75

3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن
ارزشها» و «هویت ملی» …………………….   76

6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای
گروهی» و «هویت اجتماعی»……..    76

1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای
گروهی» و «هویت دینی»…………. 77

2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای
گروهی» و «هویت خانوادگی»…..    77

3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای
گروهی» و «هویت ملی»…………. 78

3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) ……………………………………………………………………….    78

1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی ……………………………………………………………………………….    78

2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی ……………………………………………………………………………   80

3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی………………………………………………………………………………….. 82

4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی………………………………………………………………………….   84

4-5  تحليل مسير………………………………………………………………………………………………………………. 86

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها
…………………………………………………………………………………. 92

1-6 خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 93

2-6 جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….  94

3-6 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………….   99

فهرست منابع و ماخذ
………………………………………………………………………………………………………… 102

پیوست

 

                                             فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول1-3    ميزان
آلفاي كرانباخ …………………………………………………………………………………………..    47

جدول 2-3   ميزان
دانش آموزان در حال تحصيل در مقطع متوسطه نيشابوربه تفكيك جنس ،

رشته و پايه تحصيلي…………………………………………………………………………………………………………….  48

جدول 3-3  توزيع حجم
نمونه به تفكيك پايه تحصيلي و جنس………………………………………………… 49

جدول 4-3  توزيع حجم
نمونه به تفكيك جنس ، پايه و رشته تحصيلي……………………………………..  50  

جدول 1-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب جنس ………………………………………………………………….. 52

جدول 2-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب پايه تحصيلي …………………………………………………………. 53

جدول 3-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب رشته تحصيلي………………………………………………………… 53

جدول 4-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب تحصيلات پدر……………………………………………………….. 54

جدول 5-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب تحصيلات مادر………………………………………………………. 55

جدول 6-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب درآمد ماهيانه خانواده……………………………………………… 56

جدول 7-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب ميزان رضايت از خود……………………………………………….   57

جدول 8-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب مورد تاييد ديگران بودن…………………………………………..   58

جدول 9-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب دروني كردن ارزشها ………………………………………………   59

جدول10-4 توزيع دانش آموزان بر حسب هماهنگي ارزشهاي گروهي……………………………………..   60

جدول11-4 توزيع دانش آموزان بر حسب پايگاه اقتصادي اجتماعي…………………………………………..    61

جدول12-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ديني……………………………………………………    62

جدول13-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت خانوادگي……………………………………………. 63

جدول 14-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ملي……………………………………………………    64

جدول15-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميز ان هويت اجتماعي…………………………………………….. 65

جدول 1-5   آزمون
تفاوت ميانگين هويت اجتماعي بر حسب
جنس…………………………………………..    67

جدول 2-5   آزمون
تفاوت ميانگين هويت ديني بر حسب جنس ……………………………………………..    68

جدول 3-5   آزمون
تفاوت ميانگين هويت خانوادگي بر حسب جنس………………………………………..  68

جدول 4-5   آزمون
تفاوت ميانگين هويت ملي بر حسب جنس………………………………………………..  69

جدول 5-5   همبستگي
پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت
اجتماعي…………………………………………. 69

جدول 6-5   همبستگي
پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت ديني………………………………………………   70

عنوان                
                                                                                                  صفحه

جدول 7-5   همبستگي
پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت
خانوادگي……………………………………….   70

جدول 8-5   همبستگي
پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت ملي………………………………………………… 71

جدول 9-5  همبستگي
رضايت فرد از خود با هويت
اجتماعي…………………………………………………… 71

جدول 10-5   همبستگي
رضايت فرد از خود با هويت ديني…………………………………………………………   72

جدول 11-5  همبستگي
رضايت فرد از خود با هويت خانوادگي………………………………………………….. 72

جدول 12-5  همبستگي
رضايت فرد از خود با هويت ملي…………………………………………………………    73

جدول 13-5  همبستگي
مورد تائيد ديگران بودن با هويت
اجتماعي……………………………………………   73

جدول 14-5 همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت ديني……………………………………………………    73

جدول 15-5  همبستگي
مورد تائيد ديگران بودن با هويت خانوادگي………………………………………….    74

جدول 16-5  همبستگي
مورد تائيد ديگران بودن با هويت ملي…………………………………………………. 74

جدول 17-5  همبستگي
دروني كردن ارزشها با هويت
اجتماعي…………………………………………………    75

جدول 18-5  همبستگي
دروني كردن ارزشها با هويت ديني ………………………………………………………    75

جدول 19-5  همبستگي
دروني كردن ارزشها با هويت خانوادگي…………………………………………………   76

جدول 20-5  همبستگي
دروني كردن ارزشها با هويت ملي……………………………………………………….. 76

جدول 21-5  همبستگي
هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت اجتماعي……………………………………… 77

جدول 22-5  همبستگي
هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت ديني……………………………………………  77

جدول 23-5  همبستگي
هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت خانوادگي……………………………………. 78

جدول 24-5  همبستگي
هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت ملي………………………………………………    78

جدول 25-5   عناصر
اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني هويت ديني.. 79

جدول 26-5   عناصر
متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت ديني در مرحله سوم………………..   79

جدول 27-5   عناصر
متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم…………………………………………………..    80

جدول 28-5   عناصر
اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني

هويت خانوادگي …………………………………………………………………………………………………………………   81

جدول 29-5   عناصر
متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت خانوادگي در مرحله سوم………..   81

جدول 30-5   عناصر
متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم…………………………………………………. 82

جدول 31-5   عناصر
اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني هويت ملي…. 83

 

   عنوان                                                                                          
                     صفحه

جدول 32-5   عناصر
متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت ملي در مرحله جدول سوم……….  83

جدول 33-5   عناصر
متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم…………………………………………………. 84

جدول 34-5   عناصر
اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني

 هويت اجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………….. 85

جدول 35-5   عناصر
متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت اجنماعي در مرحله چهارم……….. 85

جدول 36-5   عناصر
متغيرهاي خارج از معادله در مرحله چهارم………………………………………………. 86

جدول 37-5  محاسبه
اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ديني………………………………… 88

جدول 38-5  محاسبه
اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت خانوادگي…………………………..    89

جدول 39-5  محاسبه
اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ملي…………………………………  90

جدول 40-5  محاسبه
اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت اجتماعي………………………….. 91

                        فهرست اشكال

شكل 1-2 مدل نظام كنترل فرايند هويت
……………………………………………………………………………………   28

شكل 2-2 الگوي  نظري
و تحليلي تحقيق
…………………………………………………………………………………  33

                              فهرست نمودارها

نمودار 1-2 رابطه چهار خرده نظام پارسونز (مدل سیبرنیتیک ) …………………………………………………    20

نمودار 1-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان رضايت از خود………………………………………………… 57

نمودار 2-4 توزيع دانش آموزان بر حسب مورد تائيد ديگران
بودن………………………………………………   58

 نمودار 3-4 توزيع
دانش آموزان بر حسب دروني كردن ارزشها…………………………………………………    59

نمودار 4-4 توزيع دانش آموزان بر حسب هماهنگي ارزشهاي
گووهي……………………………………….. 60

نمودار 5-4 توزيع دانش آموزان بر حسب پايگاه اقتصادي –
اجتماعي…………………………………………  61

نمودار 6-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت
ديني……………………………………………………… 62

نمودار 7-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت خانوادگي……………………………………………….    63

نمودار 8-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت
ملي………………………………………………………  64

نمودار 9-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت
اجتماعي…………………………………………………    65

نمودار1-5 تحليل مسير
هويت………………………………………………………………………………………………    87

 

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
707
مشاهده

کد فایل:30831
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۱۷
حجم فایل ها:373

اشتراک گذاری:

 قیمت:

9,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
جنس پایگاه اقتصادی اجتماعی درونی شدن ارزشها هماهنگی ارزشهای گروهی تایید دیگران رضایت از خود هویت اجتماعی هویت دینی هویت خانوادگی هویت ملی

 • بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برچسب ها: پایان نامه بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتن به…

 • بررسي ميزان تاثير اعمال نمره منفي در رفتار ترافيكي راننده

  بررسي ميزان تاثير اعمال نمره منفي در رفتار ترافيكي راننده برچسب ها: دانلود پایان نامه بررسي ميزان تاثير اعمال نمره منفي در رفتار ترافيكي رانندهدانلود پروژه بررسي ميزان تاثير اعمال نمره منفي در رفتار ترافيكي رانندهمبانی نظری بررسي ميزان تاثير…

 • پاورپوینت استان خراسان رضوی

  پاورپوینت استان خراسان رضوی دانلود پاورپوینت استان خراسان رضوی دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع استان خراسان رضوی؛ در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش.     بخشی از متن پاورپوینت:…

 • بررسی تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بررفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی

  بررسی تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بررفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی برچسب ها: پایان نامه بررسی تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بررفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذاییمبانی نظری بررسی تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بررفتار خرید…

 • پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها

  پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها دانلود پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود فایل پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها ،در حجم 23 اسلاید. در این فایل روش های تجلیل سازه ها…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع کیلوماستیکس مسنیلی

  دانلود پاورپوینت با موضوع کیلوماستیکس مسنیلی برچسب ها: اندولیماکس نانادی انتاموبا فراژیلیسژیاردیا لامبلیاپاورپوینت کیلوماستیکس مسنیلیبسته آموزشی انگل های روده ای رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع کیلوماستیکس مسنیلی دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود…

 • بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

  بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس برچسب ها: سرمایه انسانی بهروری سودآوری‌ ارزش بازار داده های تابلوییبررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سودآوری وارزش بازار…

 • پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفریق اعداد دو رقمی

  پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفریق اعداد دو رقمی برچسب ها: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث جمع و تفریق اعداد دو رقمی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : جمع و تفریق اعداد دو…

 • قالب پاورپوینت شیمی 4

  قالب پاورپوینت شیمی 4 دانلود قالب پاورپوینت شیمی 4 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت شیمی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …       اسلاید…

 • مبانی نظری پژوهش و تحقیقات پیشین تعاریف و نظریه های فراشناخت (فصل دوم)

  پرورش فراشناخت دانش آموزان,پيشينه نظري,چارچوب نظري,دانلود مباني نظري نظریه های فراشناخت,فصل دوم پايان نامه ارشد,مباني نظري تعریف فراشناخت,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) مهارتهای فراشناختی,مهارت های شناختی چیست,ویژگی راهبردهای فراشناختی دانلود فایل اصلی مبانی نظری پژوهش و تحقیقات پیشین…

 • فایل پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري

  فایل پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري برچسب ها: دانلود پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهای شهریبررسی عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهای شهریسیل در محیط شهریمديريت سيلاب و مسيل هاپاورپوینت بررسی…

 • پاورپوینت در مورد ماه

  پاورپوینت در مورد ماه دانلود پاورپوینت در مورد ماه دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت در مورد ماه،در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: انسان از روزگاران بسیار دور…

 • پیشینه و مبانی نظری مدل هاي هوش هيجاني

  پیشینه و مبانی نظری مدل هاي هوش هيجاني دانلود پیشینه و مبانی نظری مدل هاي هوش هيجاني دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری مدل هاي هوش هيجاني فهرست مطالب : مقدمه ادبیات…

 • پاورپوینت آلفرد آدلر

  پاورپوینت آلفرد آدلر برچسب ها: آلفرد آدلر و سبک زندگیسخنان آلفرد آدلرآلفرد آدلر understanding human natureالفرد ادلر pdfنظریه آدلرpdfعلاقه اجتماعی آدلرزیگموند فرویدکارن هورنای رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آلفرد آدلر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت…

 • ادبیات نظری تحقیق ارزشیابی سهام عادی ، روش ها و تکنیک های ارزشیابی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری ارزشیابی سهام عادی روش ها و تکنیک های ارزشیابی,چارچوب نظری ارزشیابی سهام عادی روش ها و تکنیک های ارزشیاب,فصل دوم پایان نامه ارزشیابی سهام عادی روش ها و تکنیک های ارزشیابی,مبانی نظری ارزشیابی سهام عادی روش ها و…

 • پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : بعد از جشن

  پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : بعد از جشن برچسب ها: پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث بعد از جشن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : بعد از جشن دسته بندي : محیط زیست جزئیات و دریافت…

 • بررسی روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

  بررسی روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی برچسب ها: پایان نامه بررسی روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانیپایان نامه کودکان کار و خیابانیتعاریف کودکان کار و خیابانیمدل ارتباطی NLPتحقیق در مورد کودکان خیابانیمقاله در…

 • پاورپوینت پلاستیک و کامپوزیت

  انواع کامپوزیت ها,بررسی کامپوزیت ها,پاورپوینت پلاستیک و کامپوزیت,پاورپوینت عمرانی,پاورپوینت معرفی پلاستیک و کامپوزیت,دانلود پاورپوینت پلاستیک و کامپوزیت,کاربرد کامپوزیت در ساختمان,کامپوزیت نما دانلود فایل اصلی پاورپوینت پلاستیک و کامپوزیت از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت بررسی و معرفی پلاستیک و کامپوزیت…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی معدن کائولن

  پروژه کارافرینی تولید کائولن,پروژه کارافرینی معدن کائولن,دانلود طرح توجیهی معدن,دانلود طرح توجیهی معدن کائولن,طرح توجیه فنی معدن کائولن,طرح توجیهی معدن کائولن,طرح کارافرینی معدن کائولن,طرح کسب و کار تولید معدن کائولن,معدن کائولن دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی معدن کائولن…

 • چارچوب نظری و سوابق تحقیق مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش انواع زنجیره تأمین,پيشينه تحقيق تاریخچه زنجیره تأمین,چارچوب نظری و سوابق تحقیق مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین,دانلود مباني نظري مدیریت زنجیره تأمین,فصل دوم پايان نامه ارشد تص,مباني نظري مدیریت زنجیره تأمین و تعاریف,مفهوم زنجیره تأمین دانلود فایل اصلی چارچوب نظری…

 • بررسی تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها

  بررسی تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها برچسب ها: بررسی تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه هابینش مدیریتتحقیق بینش مدیریترفتار نا متقارن هزینه هاﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن در رﻓﺘﺎر…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف ارزیابی عملکرد و عملکرد مدیریت (فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش مدیریت عرضه و خرید,پيشينه تحقيق اهمیت عملکرد مدیریت,چارچوب ن,فصل دوم پايان نامه ارشد مدل‌های ارزیابی عملکرد,مباني نظري اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد,مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف ارزیابی عملکرد و عملکرد مدیریت (فصل دوم پایان نامه) دانلود فایل…

 • بررسی علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه

  بررسی علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه برچسب ها: بررسی علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعهحسابدارینگین فایلپروژه حسابداری امتناع شرکتهاگزارشگری…

 • پاورپوینت ارت (EARTH)

  پاورپوینت ارت (EARTH) دانلود پاورپوینت ارت (EARTH) دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت ارت (EARTH)،در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: در مهندسی برق، واژه Sālur یا ارت با توجه…

 • دانلود طرح توجیهی تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی

  پروژه تولید رخت لباس,پروژه کارافرینی تولید رخت لباس,تولید انواع رخت آویز فلزی,دانلود طرح توجیهی تولید گیره و رخت لباس,دانلود کارافرینی تولید گیره لباس,دستگاه تولید رخت آویز,طرح توجیهی تولید رخت آویز لباس,طرح تولید رخت آویز و چوب رختی دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت در مورد اقلیم معتدل و مرطوب

  پاورپوینت در مورد اقلیم معتدل و مرطوب دانلود پاورپوینت در مورد اقلیم معتدل و مرطوب دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل سواحل دریای خزر با آب و هوای معتدل و بارندگی فراوان از جمله مناطق معتدل محسوب…

 • مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری

  مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری برچسب ها: درمان شناختی رفتاری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد افسردگی اعتیاد رفتن به سایت اصلی مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 12 2 -…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیرمنطقی و تحلیل رفتار متقابل

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیرمنطقی و تحلیل رفتار متقابل دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیرمنطقی و تحلیل رفتار متقابل دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق باورهای…

 • مبانی نظری هوش هیجانی وخودکارآمدی

  مبانی نظری هوش هیجانی وخودکارآمدی دانلود مبانی نظری هوش هیجانی وخودکارآمدی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری هوش هیجانی وخودکارآمدی پیش گفتار : در فصل دوم این تحقیق ، به مباني نظري…

 • پاورپوینت ضعف حسابدهی در طرح تحول سلامت

  پاورپوینت ضعف حسابدهی در طرح تحول سلامت برچسب ها: ضعف حسابدهی در طرح تحول سلامت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ضعف حسابدهی در طرح تحول سلامت دسته بندي : حسابداری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع ضعف…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : رفتار شهروندی سازمانی 2 - 3 - دیدگاههای نظری رفتار…

 • پاورپوینت تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وب

  پاورپوینت تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وب برچسب ها: پاورپوینت تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وبتاریخچه ابزارهای صوتیصدا چیستتاریخچه ابزارهای ضبط صداآشنایی با فرمت های صداصدا در وبMIME TYPE چیستنحوه…

 • دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بانک

  برنامه فیزیکی طراحي بانک,پایان نامه طراحي معماري بانک,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي باغ کودکان,رساله معماري طراحي بانک,طراحي بانک,طراحي معماري بانک,ظوابط و استانداردهای طراحي بانک دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بانک از سایت دانلود فایل دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابزارگری هیجانی(فصل دوم)

  پيشينه پژوهش هیجان انگیزی,پيشينه تحقيق هیجان,پيشينه نظري ابعاد هیجان,چارچوب نظري هیجان هوشی,دانلود مباني نظري ابزارهای هیجان,فصل دوم پايان نامه ارشد ابزار هیجان,مباني نظري هیجان,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ابزار گری هیجانی,نگین فایل دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه…