بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان شهرستان شیراز از عملكرد پرسنل اداري

پرسنل اداری,زندان,مددجویان
دانلود فایل اصلی بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان شهرستان شیراز از عملكرد پرسنل اداري از سایت

دانلود فایل

تحقیق بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان  شهرستان  شیراز  از عملكرد پرسنل  اداري در حجم 111 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول : كليات

1

مقدمه

2

طرح
مسئله

4

اهداف
تحقيق

5

اهميت
و ضرورت تحقيق

6

فصل دوم : پيشينه تحقيق

8

مروري
بر تحقيقات داخلي و خارجي

9

چارچوب
نظري

14

مدل
تحليلي

22

فرضيه
هاي تحقيق

23

تعاريف
مفهومي ( نظري ) و عملي ( عملياتي )

24

فصل سوم ( روش تحقيق )

33

ابزار
و وسايل گردآوري داده ها

38

جامعه
آماري

46

حجم
نمونه

46

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

48

نتيجه
گيري

113

 

 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان

صفحه

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه جنس

49

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه سن 

50

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه ورودي سال

51

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه وضعيت
تحصيلي 

52

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه رشته تحصيلي 

53

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه تعداد اعضاي
خانواده

54

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه تعداد واحدهاي
گذرانده

55

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه شهر محل
سكونت 

56

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه معدل 

57

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه زبان مادری

58

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه سن پدر

59

جدول و نمودار توزيع پاسخگويان  بر حسب گويه سن مادر            

60

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه تحصیلات پدر 

61

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه تحصیلات
مادر 

62

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه شغل پدر 

63

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه شغل مادر 

64

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه که اکثر پرسنل زندان
دلسوز هستند

65

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
با تجربه هستند.

66

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
از بخشنامه ها اطلاعی ندارند.

67

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
مسئولیت پذیر هستند.

68

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
به مددجويان احترام نمی گذارند.

69

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
وقت شناس و منظم هستند.

70

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
سهل انگار هستند.

71

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
انتقاد پذیر هستند.

72

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
پر توقع هستند.

73

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
مرتب و آراسته هستند.

74

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
مددجويان را تحقیر می کنند.

75

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
در کار خود صداقت دارند.

76

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
راحت طلب هستند.

77

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
متدین هستند.

78

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
خودخواه هستند.

79

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
به کارشان علاقه مند هستند.

80

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
برنامه ریزی و مدیریت خوبی ندارند.

81

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
با حوصله هستند.

82

 

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
بین مددجويان تبعیض قائل
 می شوند.

83

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
از سطح علمی بالایی برخوردارند.

84

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
پارتی بازی می کنند.

85

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
باانصاف هستند.

86

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
اکثر اوقات در اتاق کاری خود حضور ندارند.

87

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
طرح تکریم با ارباب رجوع را رعایت می کنند.

88

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
امانتدار هستند.

89

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
مددجويان را خوب راهنمایی
 می کنند.

90

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
با ادب هستند.

91

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
کار مددجويان را خوب انجام
 نمی دهند.

92

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
در کارشان جدی هستند.

93

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
بد اخلاق هستند.

94

جدول و نمودار توزيع
پاسخگويان  بر حسب گويه اکثر پرسنل زندان
برخورد مناسبی ندارند.

95

جدول و نمودار متغيروابسته ميزان
رضايت مددجويان از پرسنل زندان

96

جدول همبستگي بين دو متغيرميزان
رضايت مددجويان جنس

97

جدول همبستگي بين دو متغيرميزان
رضايت مددجويان سن

98

جدول همبستگي بين دو متغيرميزان
رضايت مددجويان ازپرسنل زندان

99

جدول همبستگي بين دو متغيرميزان
رضايت ازپرسنل زندان، وضعيت تأهل

100

جدول متغيروابسته ميزان رضايت از
پرسنل زندان، رشته تحصيلي

101

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، تعداد اعضاي خانواده

102

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، تعداد واحدهاي گذرانده

103

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، شهر محل سكونت

104

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، معدل

105

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، زبان مادري

106

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، سن پدر

107

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، سن مادر

108

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، تحصيلات پدر

109

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، تحصيلات مادر

110

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، شغل پدر

111

جدول متغير وابسته ميزان رضايت مددجويان
از پرسنل زندان، شغل مادر

112

نتيجه گيري

113

 

برچسب ها:
زندان پرسنل اداری مددجویان

تحقیق بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان  شهرستان  شیراز 
از عملكرد پرسنل  اداري در حجم 111 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

تحقیق بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان شهرستان شیراز از عملكرد پرسنل اداري در حجم 111 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

 • ادبیات نظری تحقیق جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران و شرایط شکلی و مهر آن (فصل دوم )

  ادبیات نظری جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران و شرایط شکلی و مهر آن,تحقیق جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران و شرایط شکلی آن,فصل دوم پایان نامه جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران و شرایط شکلی و مهر آن,مبانی نظری…

 • پاورپوینت طبقه اجتماعی مفهومی مرتبط با (گروه، نقش و پایگاه اجتماعی)

  پاورپوینت طبقه اجتماعی مفهومی مرتبط با (گروه، نقش و پایگاه اجتماعی) برچسب ها: شاخص های طبقه اجتماعیقشربندی اجتماعیتعریف پایگاه اجتماعیانواع قشربندی اجتماعینظریه های پایگاه اجتماعیتعریف مفهومی عملیاتی طبقه اجتماعینقش و پایگاه اجتماعی چیستآمار طبقات اجتماعی در ایران رفتن به سایت…

 • پروژه تزریق گاز در ازدیاد برداشت نفت

  ازدیاد برداشت نفت,ترزیق گاز دانلود فایل اصلی پروژه تزریق گاز در ازدیاد برداشت نفت از سایت دانلود فایل تحقیق تزریق گاز در ازدیاد برداشت نفت در حجم 109 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فصول زیر:فصل…

 • پیشینه و مبانی نظری تدریس و یادگیری با رایانه

  پیشینه و مبانی نظری تدریس و یادگیری با رایانه دانلود پیشینه و مبانی نظری تدریس و یادگیری با رایانه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تدریس و یادگیری با رایانه حدود پنجاه سال از…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته عمران،بررسي كاربرد چوب در ساختمانها و پلها

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته عمران،بررسي كاربرد چوب در ساختمانها و پلها برچسب ها: گزارش کاراموزي كاربرد چوب در ساختمانها و پلها کاراموزي كاربرد چوب در ساختمانها و پلها کارورزي كاربرد چوب در ساختمانها و پلها دانلود گزارش کارآموزي كاربرد…

 • دانلود طرح توجیهی تولید سرنگ(آمپول)

  پروژه تولید سرنگ,پروژه کارآفرینی تولید سرنگ,دانلود طرح توجیهی,طرح توجیهی تولید سرنگ,طرح توجیهی سرنگ سازی,طرح توجیهی کارخانه سرنگ سازی,طرح تولید آمپول,طرح کسب و کار سرنگ سازی,کارآفرینی کارگاه تولید سرنگ دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی تولید سرنگ(آمپول) از سایت دانلود فایل…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مديريت بازرگاني در شركت توليد بازرگاني ملورين

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مديريت بازرگاني در شركت توليد بازرگاني ملورين برچسب ها: گزارش کاراموزي شركت توليد بازرگاني ملورين کاراموزي شركت توليد بازرگاني ملورين کارورزي شركت توليد بازرگاني ملورين دانلود گزارش کارآموزي شركت توليد بازرگاني ملورين شركت توليد بازرگاني…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش افسردگی و درمان آن

  ادبیات,افسردگی,پژوهش,پیشینه,درمان,نظری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه پژوهش افسردگی و درمان آن از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و درمان آن (فصل دوم) در 66 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده…

 • پاورپوینت فصل اول کتاب انسان و محیط زیست (نقش آب در زندگی)

  پاورپوینت فصل اول کتاب انسان و محیط زیست (نقش آب در زندگی) دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب انسان و محیط زیست (نقش آب در زندگی) دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت کامل فصل اول…

 • دانلود پرسشنامه شادی و نشاط

  پرسشنامه سنجش شادی,پرسشنامه سنجش نشاط,پرسشنامه سنجش نشاط اجتماعی,پرسشنامه شادابی,پرسشنامه شادکامی فوردایس,پرسشنامه شادی آکسفورد,پرسشنامه شادی کودکان,پرسشنامه شادی و نشاط,پرسشنامه نشاط کارکنان,پرسشنامه نشاظ و شادی سازمانی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه شادی و نشاط از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه شادی…

 • پاورپوینت برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی

  پاورپوینت برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی دانلود پاورپوینت برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی،در حجم 63اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: هرج و…

 • مبانی نظری تاریخچه تلفن همراه

  مبانی نظری تاریخچه تلفن همراه دانلود مبانی نظری تاریخچه تلفن همراه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تاریخچه تلفن همراه تاریخچه تلفن همراه در جهان 2 - 4 - 2 . نسل های مختلف…

 • مبانی نظری و سوابق پژوهشی سيستم اطلاعات مديريت و مديريت منابع انساني (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش مديريت منابع انساني,پيشينه تحقيق مديريت منابع انساني,چارچوب نظري سيستم اطل,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سيستم اطلاعات مديريت و مديريت منابع انساني (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه سيستم اطلاعات مديريت,مباني نظري مديريت منابع انساني دانلود فایل اصلی مبانی…

 • پاورپوینت آنالیز اجزای محدود رفتار هیسترتیک فریم های فولادی نیمه صلب

  پاورپوینت آنالیز اجزای محدود رفتار هیسترتیک فریم های فولادی نیمه صلب دانلود پاورپوینت آنالیز اجزای محدود رفتار هیسترتیک فریم های فولادی نیمه صلب دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت مطالعه تجربی و آنالیز اجزای…

 • شناسایی عوامل موثر برسنجش تاثیرگذاری استفاده از سیستم آموزش غیر حضوری در دانشگاه شیراز

  آموزش غیرحضوری,پایان نامه شناسایی عوامل موثر برسنجش تاثیرگذاری استفاده از سیستم آموزش غیر حضوری در دانشگاه شیراز دانلود فایل اصلی شناسایی عوامل موثر برسنجش تاثیرگذاری استفاده از سیستم آموزش غیر حضوری در دانشگاه شیراز از سایت دانلود فایل تحقیق شناسایی…

 • پیشینه و مبانی نظری سود گزارش شده و سود واقعی

  پیشینه و مبانی نظری سود گزارش شده و سود واقعی دانلود پیشینه و مبانی نظری سود گزارش شده و سود واقعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود گزارش شده…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بهداشت و سلامت روانی (فصل دوم )

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بهداشت و سلامت روانی (فصل دوم ) برچسب ها: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بهداشت و سلامت روانی (فصل دوم پایان نامه)پیشینه تحقیق بهداشت و سلامت روانی ادبیات نظری بهداشت و سلامت روانی مبانی نظری…

 • جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک(مدیریت نوین)

  تجارت الکترونیک,جهانی شدن دانلود فایل اصلی جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک(مدیریت نوین) از سایت دانلود فایل تحقیق جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک(مدیریت نوین) در حجم 42 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق دیابت

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق دیابت دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق دیابت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مباحث نظری دیابت مقدمه دیابت نه تنها به عنوان یک بیماری شایع بلکه یک مشکل بزرگ بهداشتی…

 • پاورپوینت استامینوفن

  پاورپوینت استامینوفن برچسب ها: استامینوفناستامینوفن کدئین 500قرص استامینوفن برای کودکاناستامینوفن 325 جالینوساستامینوفن کودکانانواع استامینوفن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت استامینوفن دسته بندي : بهداشت عمومی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع استامینوفن،در قالب ppt و در 38…

 • تحقیق رادرفورد

  تحقیق رادرفورد دانلود تحقیق رادرفورد دسته بندي : محیط زیست جزئیات و دریافت گزارش فایل ارنست رادرفورد سال 1871 میلادی در جزیره جنوبی زلاندنو به دنیا آمد. خانواده رادرفورد در یک خانواده پر جمعیت 12 بچه‌ای بود که اعضای آن…

 • پیشینه تحقیق اضطراب ریاضی

  پیشینه تحقیق اضطراب ریاضی دانلود پیشینه تحقیق اضطراب ریاضی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری اضطراب ریاضی رفتارگرایی نظریه کارآمدی پردازش نظریه بازداری نظریه کنترل انگیزش تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع…

 • پیشینه و مبانی نظری خود، خودپنداره و خودپنداره بدنی

  پیشینه و مبانی نظری خود، خودپنداره و خودپنداره بدنی دانلود پیشینه و مبانی نظری خود، خودپنداره و خودپنداره بدنی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل / 2 - 1 تعریف خود ، خودپنداره و…

 • فایل تحقیق جهش در جمعیت های طبیعی از سرخس Onoclea Sensibilis در حضور مواد جهش زای خاک

  فایل تحقیق جهش در جمعیت های طبیعی از سرخس Onoclea Sensibilis در حضور مواد جهش زای خاک دانلود فایل تحقیق جهش در جمعیت های طبیعی از سرخس Onoclea Sensibilis در حضور مواد جهش زای خاک دسته بندي : محیط زیست…

 • مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم اجراي سياست تغيير واحد پول (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش طرح اصلاح پول ملی ایران,پيشينه تحقيق بررسی تغییر واحد پول ملی وپیامد های آن,دانلود مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم رویکردهای بازاریابی,فصل دوم پايان,مباني نظري تاثیر تبدیل ریال به تومان بر اقتصاد کشور دانلود فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه ها و مفاهیم سلامت سازماني(فصل دوم)

  pdf,پایان نامه سلامت سازمانی,تعریف سلامت سازمانی,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازماني(فصل دوم),سلامت سازمانی,سلامت سازمانی پارسونز,سلامت سازمانی چیست,شاخص های سلامت سازمانی,مدل های سلامت سازمانی,مقاله سلامت سازمانی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه ها و مفاهیم سلامت…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس و سن بلوغ وانواع آن (فصل دوم)

  پيشينه تحقيق در پايان نامه نظریه های استرس,فصل دوم پايان نامه مفاهیم استرس,مباني نظري پايان نامه مدل ها و دیدگاه های استرس,مبانی نظری استرس و سن بلوغ وانواع آن,مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس و سن بلوغ وانواع آن (فصل…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های فساد اداری (فصل 2)

  پيشينه پژوهش انواع فساد اداري,پيشينه تحقيق پیشگیری و مبارزه با فساد اداری,چار,دانلود مباني نظري تعاريف فساد,فصل دوم پايان نامه ارشد تعاريف فساد اداري,مباني نظري دلايل بروز فساد اداري,مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم شخصیت و عملکرد شغلی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مقدمه ای بر شبیه سازی فوتبال

  دانلود پاورپوینت با موضوع مقدمه ای بر شبیه سازی فوتبال برچسب ها: پاورپوینت مقدمه ای بر شبیه سازی فوتبال شبیه سازیچرا شبیه سازینصب شبيه ساز فوتبالفايل هاي مورد نياز براي نصب شبيه سازاجراي نرم افزار شبيه ساز فوتبالعکس از محیط…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)کمالگرایی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)کمالگرایی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)کمالگرایی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مباني نظري کمالگرایی تعریف کمال در فرهنگهای لغت چنین است : « عالیترین درجهی صحت…

 • پیشینه و مبانی نظری دانش مداری سازمان

  پیشینه و مبانی نظری دانش مداری سازمان دانلود پیشینه و مبانی نظری دانش مداری سازمان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانش مداری سازمان ما در عصر شگفت ‌انگيزي به سر مي‌بريم که انفجار…

 • تحقیق اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

  تحقیق اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی برچسب ها: اصول تنظیم وکنترل بودجه pdfپاورپوینت اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتیدانلود جزوه تنظیم و کنترل بودجهدانلود کتاب اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی فرجوندخلاصه کتاب اصول تهیه و تنظیم و کنترل…

 • پیشینه ومبانی نظری کارکردگرایی

  پیشینه ومبانی نظری کارکردگرایی دانلود پیشینه ومبانی نظری کارکردگرایی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری کارکردگرایی فصل دوم : چهارچوب نظري تحقيق كاركرد گرايي 14 تعريف فنكسيون يا كاركرد 15 مفهوم كاركرد…

 • پاورپوینت تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وب

  پاورپوینت تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وب برچسب ها: پاورپوینت تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وبتاریخچه ابزارهای صوتیصدا چیستتاریخچه ابزارهای ضبط صداآشنایی با فرمت های صداصدا در وبMIME TYPE چیستنحوه…

 • پاورپوینت پیامدهای اقتصادی،احتماعی،سیاسی و فرهنگی قاچاق

  پاورپوینت پیامدهای اقتصادی،احتماعی،سیاسی و فرهنگی قاچاق دانلود پاورپوینت پیامدهای اقتصادی،احتماعی،سیاسی و فرهنگی قاچاق دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت درباره موضوع قاچاق و پیامدهای آن ،در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: برای قاچاق…