اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی -پایان نامه رشته روانشناسی

اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی -پایان نامه رشته روانشناسی

برچسب ها:
مشکلات جنسی زوجین آموزش بازسازی شناختی جنسی باورهای غلط جنسی صمیمیت زناشویی عملکرد جنسی سازگاری زناشویی

رفتن به سایت اصلی

اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی -پایان نامه رشته روانشناسی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مشاوره خانوادهعنوان:

اثربخشی
آموزش بازسازی شناختی جنسی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی زوجین شهر شیرازچکیده

با توجه به بالا
رفتن آمار طلاق در جامعه و بررسی های انجام شده که نشان می داد یکی از اصلی ترین
عوامل طلاق ها بعد از اعتیاد و مشکلات اقتصادی ، مشکلات جنسی زوجین است ، اهمیت
پرداختن به این مساله مهم و بیان و توضیح و توصیف باورهای غلط جنسی و بالطبع آموزش
بازسازی شناختی جنسی بسیار ضروری است.

متاسفانه به دلیل
مسایل فرهنگی و تربیتی ، بیان مشکلات جنسی و مسایل مرتبط با آن در جامعه ما هنوز
بسیار تابو است و زوجین در اکثر موارد از بازگویی در مورد آن سرباز می زنند ، در
صورتی که ریشه بسیاری از طلاق ها و جدایی ها حتی به دلیل عوامل دیگر ، همچون خیانت
، می تواند ریشه در این باورهای غلط ، نا آگاهی های جنسی و عدم صمیمیت زناشویی
باشد.

هدف از این تحقیق
سنجش تاثیر آموزش بازسازی شناختی جنسی و تاثیر آن بر روی عملکرد جنسی و سازگاری
زناشویی بین زوجین است که به صورت پیش آزمون ، پس آزمون و با دو گروه آزمایش و
کنترل صورت گرفت.

این تحقیق در سال
1395 در سطح شهر شیراز و با نمونه های تصادفی که شامل 30 زوج بود، انجام شد.

طی آن ده جلسه
آموزش در جهت بهبود عملکرد جنسی و ایجاد صمیمیت جنسی و همچنین بیان نقش عوامل
شناختی در روابط زناشویی ، نیز برگزار گردید ، که در نهایت و با انجام پس آزمون
مشخص شد که تفاوت معناداری بین دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده وجود دارد.

بنا بر این پژوهش و نتایج پژوهش های اراه شده مشابه
دیگر ، آموزش بازسازی شناختی جنسی ، منجر به عملکرد بهتر جنسی و بهبود سازگاری
زناشویی شده است .فهرست
مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول. 12

کلیات تحقیق.. 13

مقدمه. 14

بيان مسئله. 15

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 18

اهداف تحقیق.. 20

هدف کلی.. 20

اهداف فرعی.. 20

فرضیه های تحقیق.. 20

فرضیه اصلی.. 20

فرضیه های فرعی.. 20

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 21

الف – تعریف مفهومی.. 21

ب – تعریف عملیاتی.. 21

فصل دوم. 24

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 24

مقدمه. 25

روابط زناشویی.. 25

بازسازی شناختی.. 28

نگرش ها به رفتار جنسی در بستر تاریخ.. 31

– دوران های اولیه. 31

– تفکرات شرقی.. 32

– تفکرات  قرون وسطی و رنسانس… 32

– قرن بیستم. 33

– فروید. 34

– هولاک الیس… 34

– آلبرت الیس… 35

– مسترز و جانسون. 35

عملکرد جنسی.. 36

دلایل اختلال عملکرد جنسی براساس تحقیقات
انجام شده 38

نظریه های رشد جنسی.. 39

– نظریه یادگیری.. 39

– نظریه شناختی و رشدی.. 39

– نظریه زیست اجتماعی.. 40

– نظریه رشد جنسی فروید. 40

– روانشناسی فردی آدلر. 42

– معنی درمانی فرانکل.. 43

– نظریه اریک فرام. 44

– نظریه کارن هورنای.. 46

– نظریه مزلو. 47

– نظریه فرد مدار راجرز. 48

– نظریه گشتالتی پرز. 48

– نظریه وجود نگری.. 49

– نظریه شناختی.. 50

– گانون و سیمون. 51

– رولومی.. 51

نظریات عملکرد جنسی.. 52

نظریه عملکرد جنسی روزن. 52

نظریه روان زاد. 53

نظریه ارگانی- فیزیکی.. 53

تعریف سازگاری.. 53

خصوصیات سازگاری.. 54

راه های سازش یا سازگاری.. 56

خصوصیات انسان سازگار. 57

تعارضات در زندگی زناشویی.. 58

عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازد: 60

عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی.. 61

تحقیقات انجام شده پیشین.. 64

تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 64

تحقیقات انجام شده در خارج کشور. 70

فصل سوم. 73

روش پژوهش… 73

مقدمه. 74

روش تحقیق.. 74

طرح تحقیق.. 74

متغیرهای تحقیق.. 75

جامعه آماری.. 76

حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 76

ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 76

ده خطای شناختی از نظر آلبرت الیس… 80

خطای اول: تفکر همه یا هیچ.. 81

خطای دوم:تعمیم مبالغه آمیز. 81

خطای سوم: فیلتر ذهنی.. 82

خطای چهارم: بی توجهی به امر مثبت.. 82

خطای پنجم :نتیجه گیری شتابزده 83

خطای ششم: درشت نمایی.. 83

خطای هفتم: استدلال احساسی.. 84

خطای هشتم: باید ها 84

خطای نهم: برچسب زدن. 85

خطای دهم : شخصی سازی و سرزنش… 85

جلسه چهارم:آموزش چهارچوب دهی مجدد شناختی.. 86

جلسه پنجم :مهارتهای ارتباطی.. 88

جلسه ششم: آموزش صمیمیت.. 91

جلسه هفتم:آموزش رابطه جنسی.. 95

طبقه بندی نابهنجاری های جنسی در زن و مرد. 97

-2اختلال هویت جنسی.. 98

3-نابهنجاری های کارکرد جنسی (کژکاریهای جنسی
) 99

درمان نابهنجاریهای جنسی.. 100

2-نظریه رفتاری شناختی.. 101

1- تمرکز حسی1  : لذت بردن از نواحی غیر جنسی.. 102

2- تمرکز حسی(2): لذت بردن از نواحی جنسی.. 102

3-تکالیف خود پایی.. 103

4-آموزش آرمیدگی :آرمیدگی ماهیچه ها به نحو
قابل ملاحظه ای اضطراب را کاهش می دهد. 103

5-آموزش بیان هیجانها و خود ابرازی جنسی.. 103

جلسه هشتم. 104

بازسازی نگرش ها و باورهای غیرمنطقی جنسی: 106

افزایش خود گویی های مثبت.. 106

جلسه نهم: 108

جلسه دهم: انجام آزمون و بازخوردها 110

روش آماری و تحلیل داده ها 111

ملاحضات اخلاقی.. 111

فصل چهارم. 112

یافته های تحقیق.. 112

مقدمه. 113

آمار توصیفی.. 113

آمار استنباطی.. 118

فصل پنجم. 124

بحث و نتیجه گیری.. 124

مقدمه. 125

یافته های تحقیق.. 125

بحث و نتیجه گیری.. 127

پیشنهادهای تحقیق.. 129

پیشنهادات کاربردی.. 129

پیشنهادات پژوهشی.. 129

محدودیت های تحقیق.. 130

منابع. 131

abstract. 139

 

 

 

 

فهرست  جداول

عنوان                                                                                             
صفحه

جدول3-1. 75

جدول3-2. 77

جدول4-1: ميانگين و انحراف معيار نمرات پس
آزمون و پيش آزمون عملکرد جنسی در دو گروه آزمایش و کنترل   113

جدول4-2: ميانگين و انحراف معيار نمرات پس
آزمون و پيش آزمون سازگاری زناشویی در دو گروه آزمایش و کنترل. 114

جدول4-4: ميانگين و انحراف معيار نمرات پس
آزمون و پيش آزمون ابعاد سازگاری زناشویی در دو گروه آزمایش و کنترل. 117

جدول 4-5:تحليل کواريانس چند متغيری برای
بررسي اثر متغير گروه ها بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی زوجین.. 118

جدول 4-6: نتایج تحليل کوواریانس مقایسه ميانگين
های نمرات عملکرد جنسی دو گروه در. 119

جدول 4-7: نتایج تحليل کوواریانس مقایسه ميانگين
های نمرات سازگاری زناشویی دو گروه در  120

جدول 4-8: نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات ابعاد
عملکرد جنسی دو گروه  121

جدول 4-9: نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت
گروهی بر میزان نمرات ابعاد سازگاری زناشویی دو گروه  122

 

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
159
مشاهده

کد فایل:30816
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۱۶
حجم فایل ها:378

اشتراک گذاری:

 قیمت:

18,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
مشکلات جنسی زوجین آموزش بازسازی شناختی جنسی باورهای غلط جنسی صمیمیت زناشویی عملکرد جنسی سازگاری زناشویی

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی

  پروژه کارآفرینی دستگاه های کشاورزی,توجیه فنی تولید دستگاه آبیاری,توجیه مالی تولید تاسیسات کشاورزی,خرید پروژه کارآفرینی تولید دستگاه های کشاورزی,خرید طرح ت,دانلود امکان سنجی آبیاری مزارع,طرح توجیهی تولید دستگاه آبیاری کشاورزی,طرح توجیهی کشاورزی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی تولید…

 • پاورپوینت فناوری نوین درسازه های بتن مسلح پیش ساخته RPC

  پاورپوینت فناوری نوین درسازه های بتن مسلح پیش ساخته RPC دانلود پاورپوینت فناوری نوین درسازه های بتن مسلح پیش ساخته RPC دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی و  معرفی فناوریRPC در ساختمان ها…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش گردشگری و جهانگردی (فصل 2)

  پيشينه پژوهش,پيشينه تحقيق,پيشينه نظري جهانگردی,چارچوب نظري گردشگری جهان,دانلود مباني نظري جهانگردی,فصل دوم پايان نامه ارشد گردشگری ایران,مباني نظري توریست,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) گردشگری دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش گردشگری و جهانگردی (فصل 2) از…

 • پاورپوینت آشنایی با عناصر ارتباطی در سازه

  پاورپوینت آشنایی با عناصر ارتباطی در سازه برچسب ها: دانلود پاورپوینت آشنایی با عناصر ارتباطی در سازهآشنایی با عناصر ارتباطی در سازهعناصر ارتباطیپلهآسانسورپاورپوینت آشنایی با عناصر ارتباطی در سازهرمپپله برقیپاورپوینت عناصر ارتباطی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آشنایی با عناصر…

 • پاورپوینت نگاهی به مساله آلودگی هوا اثرات آن بر روی گیاهان

  پاورپوینت نگاهی به مساله آلودگی هوا اثرات آن بر روی گیاهان برچسب ها: نگاهی به مساله آلودگی هوا اثرات آن بر روی گیاهانتعریف آلودگی هوامواد آلوده كنندة هوامنشاء مواد آلوده كنندة هواانسان و آلودگی هوانحوة تأثیر آلوده كننده های هوا…

 • مبانی نظری و ادبیات تحقیق بررسی ریسک و ورشکستگی (درماندگی مالی)

  ابزار‌هاي مديريت نقدينگي,انواع ريسک در صنعت بانکداري,تعريف ورشكستگي و مفاهیم مرتبط,دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن,ریسک و مفاهیم مربوط به آن,مبانی نظری و ادبیات تحقیق بررسی ریسک و ورشکستگی (درماندگی مالی),مدلهاي پيش بيني ورشكستگي,مراحل ورشكستگي دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • دانلود مقاله بررسی توزیع فضایی و مکانی خدمات بهداشتی درمانی(بیمارستان)با استفاده از GIS وAHP (نمونه

  دانلود مقاله بررسی توزیع فضایی و مکانی خدمات بهداشتی درمانی(بیمارستان)با استفاده از GIS وAHP (نمونه برچسب ها: دانلود مقاله بررسی توزیع فضایی مکانی خدمات بهداشتی درمانی(بیمارستان)با استفاده GIS وAHP (نمونه رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله بررسی توزیع فضایی و…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع برنامه ريزي و كنترل پروژه(PERT)

  دانلود پاورپوینت با موضوع برنامه ريزي و كنترل پروژه(PERT) برچسب ها: آموزش روش pertروش پرت در کنترل پروژهمثال روش pertروش پرت چیستروش gertمثال نمودار پرتروش pert در کنترل پروژهروش های برنامه ریزی شبکه ای رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت…

 • طرح توجیهی کارخانه تولید آجر فشاری

  پروژه تولید آجر فشاری,پروژه کارآفرینی آجر,پروژه کارافرینی تولید آﺟﺮ,توجیه اقتصادی تولید آجر,ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع آﺟﺮ ﺑﺎ ﮐﻮره,طرح تولید آجر فشاری,طرح کارآفرینی آجر فشاری,فرآیند تولید آجر سفال دانلود فایل اصلی طرح توجیهی کارخانه تولید آجر فشاری از سایت دانلود فایل…

 • دانلود طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی

  احداث کارخانه ظروف یکبار مصرف,پروژه کارافرینی تولید ظروف یکبار مصرف,تولید ظرفهای کاغذی,تولید ظروف فوم,تولید ظروف کاغذی,تولیدی ظ,دانلود طرح توجیهی ظروف کاغذی,طرح توجیهی تولید ظروف گیاهی,طرح توجیهی ظروف یکبار مصرف,طرح کسب و کار تولید ظرف کاغذی دانلود فایل اصلی دانلود طرح…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش بلوغ سازمانی (فصل دوم)

  پایان نامه مفهوم بلوغ سازمانی,پيشينه پژوهش بلوغ سازمانی,پیشینه تحقیق بلوغ سازمانی,دانلود مباني نظري بلوغ سازمانی,مباني نظري بلوغ سازمانی,مباني نظري و پيشينه پژوهش بلوغ سازمانی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش بلوغ سازمانی (فصل دوم) از سایت…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل,پیشینه پژوهش رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل,پیشینه تحقیق رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل,فصل دوم پایان نامه رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل,مبانی نظری رضايت از زندگی زناشويی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود (فصل 2)

  چارچوب نظ,چارچوب نظری حاکمیت شرکتی,دانلود مباني نظري دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی,فصل دوم پايان نامه ارشد حاکمیت شرکتی,مباني نظري حسابداري مدیریت سود,مباني نظري مفاهیم حاکمیت شرکتی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود (فصل 2) دانلود فایل اصلی…

 • تحقیق با موضوع انواع دریبل کردن و دریبل در بسکتبال

  تحقیق با موضوع انواع دریبل کردن و دریبل در بسکتبال دانلود تحقیق با موضوع انواع دریبل کردن و دریبل در بسکتبال دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : تحقیق با موضوع انواع دریبل کردن و…

 • پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976

  DAS,اسپنیر,پرسشنامه,سازگاری زن و شوهر دانلود فایل اصلی پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976 از سایت دانلود فایل این مقیاس یک ابزار 32 سوالی برای ارزیابی کیفیت رابطۀ زناشویی از نظر زن و شوهر یا هر دو نفری است…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظارت

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظارت دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظارت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظارت مقدمه : در هر پژوهش علمي كه انجام مي شود ابتدا سوابق…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف، مفاهیم و نظریه های طرحواره های هیجانی (فصل دوم)

  ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف,پيشينه پژوهش طرحواره هیجانی چیست,پيشينه طرحواره درمانی هیجانی,فصل دوم پايان نامه مفهوم طرحواره هیجانی و مدل های طرحواره,مباني نظري تعریف طرحواره های هیجانی,مفاهیم و نظریه های طرحواره های هیجانی (فصل دوم),مقالاتِ دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

  پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون ساخته شده است که از 15 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش عملکرد…

 • پاورپوینت نمرات درس ریاضی چهار کلاس پایه اول دبیرستان

  پاورپوینت نمرات درس ریاضی چهار کلاس پایه اول دبیرستان برچسب ها: آمار ریاضی دبیرستانانحراف معیار استنتاج رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نمرات درس ریاضی چهار کلاس پایه اول دبیرستان دسته بندي : آمار جزئیات و دریافت گزارش فایل  هدف ها…

 • مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار شرکتها

  انواع بحر,سيستم حسابداري در ايران,صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي,كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري,مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار شرکتها,نسبت هاي مالي,نسبت هاي نقدينگي,هدف حسابداري و گزارشگري مالي…

 • پاورپوینت حجم های هندسی ( فصل ششم ریاضی سال هفتم)

  پاورپوینت حجم های هندسی ( فصل ششم ریاضی سال هفتم) برچسب ها: پاورپوینت حجم های هندسی ( فصل ششم ریاضی سال هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت حجم های هندسی ( فصل ششم ریاضی سال هفتم) دسته بندي : ریاضی…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مدیریت،درباره مدخلی بر مفهوم مدیریت

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مدیریت،درباره مدخلی بر مفهوم مدیریت برچسب ها: گزارش کاراموزي درباره مدخلي بر مفهوم مديريتکاراموزي درباره مدخلي بر مفهوم مديريتکارورزي درباره مدخلي بر مفهوم مديريتدانلود گزارش کارآموزي درباره مدخلي بر مفهوم مديريتدرباره مدخلي بر مفهوم مديريتمدخلي…

 • پاورپوینت ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای (فضایی)

  پاورپوینت ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای (فضایی) دانلود پاورپوینت ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای (فضایی) دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای(فضایی)،در…

 • جزوه طراحی و ساخت و نصب مخازن ذخیره Dome roof به همراه هندبوک API650 Design and installing Dome r

  جزوه طراحی و ساخت و نصب مخازن ذخیره Dome roof به همراه هندبوک API650 Design and installing Dome r برچسب ها: جزوه طراحی و ساخت و نصب مخازن ذخیره Dome roof به همراه هندبوک API650Design and installing Dome roof storage…

 • مبانی نظری و پیشینه هوش سازمانی و اثر بخشی سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه هوش سازمانی و اثر بخشی سازمانی دانلود مبانی نظری و پیشینه هوش سازمانی و اثر بخشی سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - بخش اول :…

 • مقاله بررسي تطابق ویژگیهای مديران مدارس شهر شیراز با آيين نامه انتصاب آنها

  آیین نامه,انتصاب,مقاله بررسي تطابق ویژگیهای مديران مدارس شهر شیراز با آيين نامه انتصاب آنها دانلود فایل اصلی مقاله بررسي تطابق ویژگیهای مديران مدارس شهر شیراز با آيين نامه انتصاب آنها از سایت دانلود فایل بررسي تطابق ویژگیهای مديران مدارس شهر…

 • مبانی نظری و پیشینه نظری رضایتمندی زناشویی(فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري زندگی زناشویی,پيشينه پژوهش پايان نامه رضای,پیشینه نظری رضایت زناشویی,چارچوب نظري رضایت زناشویی,دانلود مباني نظري رضایتمندی زناشویی,فصل دوم رضایتمندی زناشویی,مباني نظري رضایتمندی زندگی زناشویی,مباني نظري و پيشينه پژوهش رضایت زناشویی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه نظری رضایتمندی…

 • مبانی نظری تحقیق حج و قصد قربت

  مبانی نظری تحقیق حج و قصد قربت دانلود مبانی نظری تحقیق حج و قصد قربت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری حج وقصد قربت فهرست مطالب : مفاهیم لغوی حج جمع بندی…

 • پاورپوینت درباره آلودگی هوا

  پاورپوینت درباره آلودگی هوا دانلود پاورپوینت درباره آلودگی هوا دسته بندي : محیط زیست جزئیات و دریافت گزارش فایل عناوین مطالب مقدمه آلاینده اولیه آلاینده ثانویه مونوکسید کربن دی اکسید گوگرد اکسیدهای ازت ذرات معلق در هوا ازن بحران آلودگی…

 • تحقیق گردشگری در استان یزد

  گردشگری دانلود فایل اصلی تحقیق گردشگری در استان یزد از سایت دانلود فایل تحقیق گردشگری در استان یزد در حجم 109 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:  بخش گردشگري از جمله بخشهاي…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف ، مزایا و مراحل انجام مدل های QFD ( گسترش کارکرد کیفیت )

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف ، مزایا و مراحل انجام مدل های QFD ( گسترش کارکرد کیفیت ) دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعاریف ، مزایا و مراحل انجام مدل های QFD ( گسترش کارکرد کیفیت ) دسته بندي :…

 • پیشینه تحقیق صادرات

  پیشینه تحقیق صادرات دانلود پیشینه تحقیق صادرات دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل صادرات شرایط صادرات : الف : تجزیه و تحلیل رقبا : ب : تجزیه و تحلیل شرکت : ج : تجزیه…

 • پاورپوینت زایش(مثال گاو)

  پاورپوینت زایش(مثال گاو) برچسب ها: فواید گاوزمان زایمان گاوتحقیق در مورد گاو برای کلاس اولتحقیق در مورد پرورش گاوغذای گاوداروی افزایش شیر گاواستفاده های گاوگاو ماده رفتن به سایت اصلی پاورپوینت زایش(مثال گاو) دسته بندي : دامپزشکی جزئیات و دریافت…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی کارگاه فرش بافی و قالیبافی

  پروژه کارافرینی صنعت قالی بافی,دانلود رایگان طرح,دانلود طرح توجیهی فرشبافی,طرح توجیهی تولید فرش,طرح توجیهی فرش بافی,طرح توجیهی کارگاه فرش دستباف,طرح توجیهی کارگاه قالیبافی,طرح کارافرینی فالیبافی,طرح کسب و کار کارخانه تولید فرش,کارافرینی فرش دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی راه…

 • مسير پياده

  مسير پياده دانلود مسير پياده دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مسير پياده فهرست تعاریفنيازهاي اصلي پياده هاپيوستگي كوتاهيزيبايي و امنيتايمنيراحتيضوابطضوابط طرحپلان مسیرنیمرخ طولی و عرضیجداولروشنایی و درختکاریکفسازیعبور پياده ها از عرض سواره رو روشهاي موثر ايمن…